Vervroegd aflossen hypotheek zonder boete

Gepubliceerd op: 24 augustus 2016

vervroegd aflossen

Vervroegd aflossen van de hypothecaire lening op de eigen woning is een wens van veel eigenaren van woningen. De reden is de ten opzichte van een paar jaren geleden fors lagere rente.

Vervroegd aflossen

Een vervroegde aflossing betekent dat u meer aflost dan wat het met de bank afgesproken aflossingsschema bepaalt. In het verleden waren hypotheken vaak aflossingsvrij. Dan kwalificeert alles wat u aflost als vervroegd aflossen.
Sinds 2013 moet een lening voor een eigen woning verplicht in tenminste 30 jaren annuïtair worden afgelost. Vervroegd aflossen betekent dan dat u sneller aflost dan het annuïteitenschema eist.

Boeterente

Maar wie meer aflost dan wat de leningovereenkomst met de bank toestaat, betaalt in het algemeen boeterente en bankkosten. De manier waarop deze rente en kosten worden berekend, verschilt per geldverstrekker.
In veel leningen is overigens wel voorzien in gedeeltelijk boetevrij vervroegd aflossen. Dat mag dan jaarlijks bijvoorbeeld tot maximaal 10% of 20% van de hoofdsom of wat op enig moment van de hoofdsom nog open staat.

Geen boete meer

Op grond van een Europese richtlijn (mortgage credit directive) mogen banken bij nieuwe hypotheken bij vervroegd aflossen geen boetes meer in rekening brengen. Dat klinkt positief, maar het behelst niet een verbod op boeterente. De bank mag nog steeds de vergoeding eisen van de (contante) waarde van de door haar als gevolg van het vervroegd aflossen gemiste rente. Daarnaast mag de bank nog steeds de aan het vervroegd aflossen verbonden directe kosten aan haar klant doorberekenen.

Sigaar uit eigen doos

De lagere maandlasten als gevolg van het vervroegd aflossen van de lening op uw eigen woning blijft dus voor een groot deel een sigaar uit eigen doos. U betaalt een deel van de rente niet maandelijks, maar in één keer in de vorm van boeterente.

Waarom dan toch vervroegde aflossingen? De belangrijkste reden is dat u daardoor een lagere schuld krijgt en de kans dat u niet aan uw verplichtingen jegens de bank kunt voldoen, een stuk kleiner is. In sommige gevallen krijgt u na een vervroegde aflossing een korting op de rente die u aan de bank betaalt.
Daarnaast kan het zeer lage rendement op spaargeld en de als relatief hoog ervaren forfaitaire belasting op sparen en beleggen (inkomstenbelasting in box 3) een argument zijn om af te lossen op uw leningen.

Vervroegde aflossing heeft als nadeel dat het bedrag dat u aflost, daarna vast zit in uw huis. Bij de bank een nieuwe (aanvullende) lening krijgen, valt op dit moment namelijk in het algemeen niet mee.

Andere artikelen