Verlaag de inkomstenbelasting door schenkingen

Gepubliceerd op: 16 maart 2021

Je hebt een mooi vermogen opgebouwd in je vennootschap of in privé en je zou een gedeelte hiervan graag schenken aan een goed doel. Door dit in de vorm van een periodieke gift te doen, behaal je fiscaal een groter voordeel.

Vereisten voor een periodieke gift

Periodieke giften vormen een persoonsgebonden aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Groot voordeel van een periodieke gift is dat het volledige bedrag van de gift aftrekbaar is. Er geldt geen drempelbedrag en ook geen maximumbedrag.

Een periodieke gift dient aan de volgende vereisten te voldoen:

  1. jaarlijks wordt hetzelfde bedrag geschonken;
  2. het bedrag wordt (ten minste) 5 achtereenvolgende jaar betaald;
  3. de gift stopt tussentijds alleen na het overlijden van de schenker;
  4. de gift wordt verstrekt aan een instelling of een vereniging (Dit kan een goed doel zijn, maar je kunt onder bepaalde voorwaarden ook een gift doen aan bijvoorbeeld de hockeyclub van je kinderen; zo kun je de Belastingdienst laten meebetalen aan bijvoorbeeld het opknappen van de hockeykantine.);
  5. de periodieke gift is vastgelegd in een overeenkomst die door een notaris is gemaakt of een onderhandse overeenkomst die met de instelling is gesloten.
  6. er wordt niets verkregen in ruil voor de periodieke gift.

Verrekening in de inkomstenbelasting

De gift komt eerst in mindering op het inkomen uit werk en woning (box 1), vervolgens op het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) en tot slot op het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2).

Voorbeeld 1 – gewone gift

Simone heeft in haar B.V. een mooi vermogen opgebouwd en ze vindt dat het tijd wordt dit met anderen te delen. Ze heeft zich altijd al om de natuur bekommerd en besluit de komende jaren een bedrag van € 40.000 per jaar te schenken aan het Wereld Natuur Fonds.

Om netto € 40.000 te kunnen schenken, dient een bedrag van € 54.719 als dividend uit de vennootschap te worden gehaald. In 2020 bedraagt haar inkomen:

  • box 1: € 20.000;
  • box 2: € 54.719, Simone moet het bedrag van de schenking immers uit de B.V. halen en hierover is zij aanmerkelijk belangheffing verschuldigd;
  • box 3: het vermogen in box 3 blijft onder het heffingsvrije vermogen.

De schenking is een gewone gift, aangezien deze niet is vormgegeven als een periodieke gift. Dit betekent dat er een drempel geldt van 1% van het verzamelinkomen en een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen bedraagt € 74.719, de maximale giftenaftrek is in dit geval € 7.472. Dit betekent dus dat € 32.528 niet aftrekbaar is.

De aftrek komt eerst in mindering op het inkomen in box 1. Na aftrek bedraagt het inkomen in box 1 nog € 12.528. Hierover is inkomstenbelasting verschuldigd. In box 2 is 26,9% aanmerkelijk belangheffing verschuldigd over € 54.719.

Voorbeeld 2 – periodieke gift

De situatie is gelijk aan het eerste voorbeeld, alleen vindt de schenking nu plaats middels een periodieke gift van € 40.000 per jaar. Dit heeft fiscaal de volgende uitwerking.

Omdat sprake is van een periodieke gift geldt geen drempel of maximum voor de aftrek. De volledige gift van € 40.000 komt voor aftrek in aanmerking. Na aftrek bedraagt het inkomen in box 1 nihil en het box 2 inkomen nog € 34.719. Er is nog over € 34.719 aanmerkelijk belangheffing verschuldigd.

Geen schenkbelasting

Voor schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en aan sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) geldt een vrijstelling in de schenkbelasting. Een schenking aan een ANBI of een SBBI is dan ook niet belast met schenkbelasting.

Denk je erover na om te schenken aan een goed doel? Overweeg dan om dit te doen in de vorm van een periodieke gift, hiermee wordt namelijk de aftrek in de inkomstenbelasting maximaal benut! Nadeel is wel dat je je vooraf moet verbinden om gedurende 5 jaren te geven.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.