Verhoging en wijzigingen transitievergoeding 2018

Gepubliceerd op: 25 oktober 2017

Sinds 2015 betaal je als werkgever de transitievergoeding. Dat is het geval wanneer je een werknemer op jouw initiatief ontslaat en het dienstverband 2 jaar of langer heeft geduurd. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door het aantal dienstjaren en de hoogte van het loon. De maximale hoogte voor de transitievergoeding bedraagt thans € 77.000. Dit bedrag zal met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd naar € 79.000.

Transitievergoeding bij 2 jaar arbeidsongschiktheid

Ook in de situatie dat een werknemer ontslagen wordt vanwege het feit dat hij meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is geweest, geldt de transitievergoeding. Wanneer een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling derhalve wordt ontslagen, ben je als werkgever de transitievergoeding verschuldigd.

Het moeten uitkeren van de transitievergoeding in dit specifieke geval wordt in de praktijk veelvuldig omzeild door de zieke werknemer niet te ontslaan, het zogenaamde ‘slapende dienstverband’. De zieke werknemer blijft dan in dienst maar er wordt geen loon meer (door)betaald. De werknemer heeft normaal gesproken namelijk na 2 jaar ziekte recht op een WW- of WIA-uitkering. Uiteraard zijn er risico’s verbonden aan dit slapend dienstverband.

Wijzigingen regeerakkoord

In het regeerakkoord zijn enkele voorstellen gedaan ten aanzien van de transitievergoeding. Men is voornemens om het recht op de transitievergoeding niet pas na 2 jaar te laten ontstaan maar al direct bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Voorts ligt er een voorstel om de transitievergoeding ingeval van twee jaar ziekte te compenseren vanuit overheidswege. Het hiervoor genoemde slapende dienstverband zou daardoor niet meer nodig zijn. De compensatie in dat kader zal met terugwerkend kracht worden toegepast. Is er reeds een transitievergoeding betaald aan een werknemer in verband met ontslag na twee jaar ziekte, dan zal bij doorgang van het hiervoor genoemde voorstel dit bedrag worden gecompenseerd.

Tot slot zijn er plannen om de transitievergoeding ook te compenseren indien de werkgever deze vergoeding verschuldigd is in het kader van bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of ziekte.

Het is nog niet bekend wanneer en of de vorengenoemde voorstellen worden doorgevoerd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.