Uitbetaalde bedragen aan derden

Gepubliceerd op: 4 januari 2024

Deze factsheet is ook beschikbaar in pdf-format.

Met ingang van 1 januari 2022 berust het doen van Opgaaf uitbetaling bedragen aan derden (UBD) op een wettelijke grondslag (artikel 22a Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, dat is gebaseerd op artikel 10.8 Wet IB 2001). Deze opgaaf stond ook wel bekend als IB47.

Deadline

De Opgaaf UBD moet worden gedaan vóór 1 februari van het jaar volgend op het jaar waarop de betalingen betrekking hebben. De Opgaaf mag ook al lopende het jaar worden ingediend.

Hierbij wordt het kasstelsel gehanteerd: voor daadwerkelijk IN 2023 betaalde bedragen moet vóór 1 februari 2024 Opgaaf UBD worden gedaan.

Voor een in 2024 uitbetaald bedrag dat betrekking heeft op in 2023 geleverde prestaties, moet de Opgaaf UBD in 2025 worden gedaan.

Vooraf ingevulde aangifte

De Belastingdienst neemt de via de Opgaaf UBD ontvangen gegevens op in de vooraf ingevulde aangifte (VIA) van de persoon die de betaling heeft ontvangen.

De Belastingdienst neemt de via de Opgaaf UBD ontvangen gegevens op in de vooraf ingevulde aangifte (VIA) van de persoon die de betaling heeft ontvangen.

Administratieplichtig

De verplichting tot het doen van Opgaaf rust op administratieplichtigen. Als administratieplichtige zijn aangewezen:

 • inhoudingsplichtigen;
 • collectieve beheersorganisaties.

Administratieplichtigen krijgen geen uitnodiging om Opgaaf UBD te doen. Zij moeten dit uit eigen beweging doen.

Niet-administratieplichtigen zijn alleen verplicht om Opgaaf UBD te doen nadat ze daarvoor door de Belastingdienst zijn uitgenodigd.

Inhoudingsplichtigen zijn alle natuurlijke of rechtspersonen aan wie een loonheffingennummer is toegekend en die aangiften loonheffingen moeten indienen (ook als enkel nihilaangiften worden ingediend omdat – al of niet tijdelijk – geen personeel in dienst is).

Inhoudingsplichtigen doen Opgaaf UBD:

 • voor één of meer betalingen (in geld of in natura);
 • aan een natuurlijk persoon;
 • voor werkzaamheden en diensten verricht aan de inhoudingsplichtige of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap.

Collectieve beheersorganisaties zijn gedefinieerd in artikel 1, onderdeel d Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. Wij werken deze categorie in deze niet verder uit.

Geen Opgaaf UBD

De Opgaaf hoeft niet te worden gedaan voor betalingen:

 • van loon aan werknemers;
 • aan artiesten en beroepssporters, waarvoor zij geen belasting betalen in Nederland;
 • aan vrijwilligers, voor zover de betaling plaatsvindt met toepassing van de vrijwilligersregeling;
 • waarvoor een factuur met BTW is uitgereikt;
 • van vergoedingen voor een auteursrecht of naburig recht aan erfgerechtigden.

Factuur met BTW

Alleen als op een factuur daadwerkelijk BTW is vermeld, hoeft de opgaaf UBD niet te worden gedaan. In de volgende gevallen vermeldt een factuur, conform de geldende regelgeving, geen BTW en moet dus WEL Opgaaf UBD worden gedaan:

 • wanneer van BTW vrijgestelde prestaties wordt verricht (ook wanneer de KOR van toepassing is);
 • wanneer de heffing van BTW naar de afnemer wordt verlegd.

Natuurlijk persoon

De verplichting om Opgaaf UBD te doen geldt alleen voor betaling(en) aan een natuurlijk persoon. Dat betekent dat NIET Opgaaf UBD hoeft te worden gedaan voor betaling(en):

 • aan een rechtspersoon (BV, NV, (coöperatieve) vereniging of stichting);
 • aan een (kosten)maatschap, VOF of commanditaire vennootschap (ook niet wanneer die uitsluitend bestaat uit natuurlijke personen);
 • een bemiddelingsbureau.

Ook wanneer de natuurlijk persoon aan wie de betaling is gedaan in het buitenland woont, moet Opgaaf UBD worden gedaan. Wanneer deze persoon geen BSN heeft, kan een “test-BSN” worden gebruikt (www.rvig.nl). Het hanteren van een test-BSN levert waarschijnlijk wel administratieve problemen op.

Gegevensportaal

De uitbetaalde bedragen aan derden kunnen uitsluitend elektronisch aan de Belastingdienst worden doorgegeven via een speciaal portaal: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/gegevensportaal/uitbetaalde-bedragen-aan-derden-ib47-aanleveren-via-gegevensportaal.

Voor dit portaal moeten vooraf inloggegevens worden aangevraagd bij de Belastingdienst: https://gegevensportaal.belastingdienst.nl/ubd/aanmelden/.

Welke gegevens?

De gegevens die verstrekt moeten worden, zijn:

 • BSN, naam, adres en geboortedatum van de ontvanger van de betaling;
 • de in het kalenderjaar uitbetaalde bedragen (inclusief kostenvergoedingen)
 • de datum van uitbetaling.

BSN

Het BSN wordt niet genoemd in artikel 22a, lid 3 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. De verstrekking van het BSN is gebaseerd op artikel 53, lid 3 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Instanties die vrijwillig (dat wil zeggen: niet op grond van de nieuwe wettelijke grondslag) betalingen aan derden doorgeven aan de Belastingdienst mogen in dat kader niet het BSN uitvragen bij de personen aan wie zij de betalingen doen (zij zouden daarmee immers de privacywetgeving overtreden). De Belastingdienst vraagt in deze situaties ook niet om het BSN aan te reiken.

Ontheffing

De opgaaf hoeft niet plaats te vinden indien naar het oordeel van de Belastingdienst:

 • het belang van de ontvangst van de gegevens niet opweegt tegen de inspanning van het verstrekken ervan;
 • de administratieplichtige tijdelijk niet in staat is de gegevens te verstrekken;
 • de gegevens zijn aangemerkt als van verstrekking vrijgestelde gegevens.

Niet duidelijk is wanneer de Belastingdienst deze ontheffing precies verleent.

Geen safe haven

Het doen van Opgaaf UBD voorkomt niet dat wanneer achteraf een dienstbetrekking wordt geconstateerd naheffing van loonheffingen en het opleggen van boetes achterwege blijft.

Deze factsheet is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Voor de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze factsheet wel/niet zijn uitgevoerd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.