Uitbetaalde bedragen aan derden

Gepubliceerd op: 30 juli 2021

Deze factsheet is ook beschikbaar in pdf-format.

Met ingang van 1 januari 2022 berust het doorgeven van “aan derden uitbetaalde bedragen” op een wettelijke grondslag[1]. Deze renseignering staat ook wel bekend als IB47.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van 1 januari 2022 betekent dat de verplichting voor het eerst geldt voor in 2022 uitbetaalde bedragen. Die moeten vóór 1 februari 2023 aan de Belastingdienst worden doorgegeven.

Vooraf ingevulde aangifte

De Belastingdienst neemt de gerenseigneerde gegevens op in de vooraf ingevulde aangifte (VIA). In de VIA voor 2022 zullen nog niet alle gegevens zijn opgenomen.

De ontvanger van de betaling is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de ontvangen betaling in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting.

Administratieplichtig

Als administratieplichtigen zijn aangewezen:

 • inhoudingsplichtigen, als bedoeld in de loonbelasting, die:
  • een of meer betalingen doen;
  • aan een natuurlijk persoon;
  • voor aan de inhoudingsplichtige of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap verrichte werkzaamheden en diensten.
 • collectieve beheersorganisaties, die namens een groep van rechthebbenden, zonder winstoogmerk, vergoedingen voor een auteursrecht of naburig recht innen en onder de rechthebbenden verdelen.

Resultaat uit overige werkzaamheden

De verplichting richt zich op betalingen die naar verwachting bij de ontvanger met inkomstenbelasting worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden

De opgaaf hoeft dan ook niet te worden gedaan voor betalingen:

 • van loon aan werknemers;
 • aan artiesten en beroepssporters;
 • onder toepassing van de vrijwilligersregeling;
 • waarvoor een BTW-factuur is uitgereikt;
 • van vergoedingen voor een auteursrecht of naburig recht aan erfgerechtigden.

Gegevensportaal

De uitbetaalde bedragen aan derden kunnen uitsluitend elektronisch aan de Belastingdienst worden doorgegeven via een speciaal portaal.

Administratieplichtigen moeten zich hiervoor speciaal aanmelden bij de Belastingdienst. Zij ontvangen vervolgens de specifieke inloggegevens voor dit portaal.

Welke gegevens?

De gegevens die verstrekt moeten worden, zijn:

 • BSN[2], naam, adres en geboortedatum van de ontvanger van de betaling;
 • de in het kalenderjaar ontvangen bedragen (inclusief kostenvergoedingen).

De gegevens moeten uit eigener beweging worden verstrekt. Dat houdt in dat de administratieplichtige niet met het aanreiken van de gegevens kan wachten op een verzoek van de Belastingdienst.

Tussentijds

De Belastingdienst kan de mogelijkheid bieden om al gedurende het kalenderjaar gegevens aan te leveren.

Van deze mogelijkheid zal in 2022 nog geen gebruik worden gemaakt. Ook niet voor administratieplichtigen die de gegevens vóór 2022 tussentijds hebben aangeleverd.

Ontheffing

De renseignering hoeft niet plaats te vinden indien naar het oordeel van de Belastingdienst:

 • het belang van de ontvangst van de gegevens niet opweegt tegen de inspanning van het verstrekken ervan;
 • de administratieplichtige tijdelijk niet in staat is de gegevens te verstrekken;
 • de gegevens zijn aangemerkt als van verstrekking vrijgestelde gegevens.

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

[1] Door middel van de invoering van een nieuwe artikel 22a Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, dat is gebaseerd op artikel 10.8 Wet IB 2001.

[2] Het BSN wordt niet genoemd in het nieuwe artikel 22a, lid 3 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. De verstrekking van het BSN is gebaseerd op artikel 53, lid 3 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Instanties die vrijwillig (dat wil zeggen: niet op grond van de nieuwe wettelijke grondslag) betalingen aan derden doorgeven aan de Belastingdienst mogen in dat kader niet het BSN uitvragen bij de personen aan wie zij de betalingen doen (zij zouden daarmee immers de privacywetgeving overtreden). De Belastingdienst vraagt in deze situaties ook niet om het BSN aan te reiken.

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This