Tegemoetkomingen amateursport

Gepubliceerd op: 1 maart 2021

Ook amateursportorganisaties kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning in verband met de coronacrisis. De TASO en TVS worden voor Q4 van 2020 opengesteld. Aan openstelling voor Q1 en Q2 van 2021 wordt nog gewerkt.

TASO

Sinds 19 februari 2021 is de aanvraag opengesteld voor de subsidieperiode Q4 2020 van de Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO). Aanvragen kunnen tot en met 5 april 2021 worden ingediend bij dus-i. Dit is inmiddels de derde subsidieperiode (TASO-III).

Er is € 29 miljoen beschikbaar. Wanneer de aanvragen het budget overschrijden, wordt het budget naar rato verdeeld over de aanvragers. Het is zo niet nodig om de aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen.

Voorwaarden TASO-III

Om in aanmerking te komen voor TASO-III:

 • moet sprake zijn van tenminste 10% omzetverlies;
 • dat het gevolg is van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19, tenzij:
  • de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op personeelskosten;
  • die niet geheel of deels op grond van de NOW of Tozo zijn gecompenseerd;
 • op verzoek van de Minister wordt aangetoond dat aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan, door het overleggen van:
  • een overzicht van de omzet, waar uit blijkt dat de sportorganisatie in Q4 2020 een omzetverlies van tenminste 10% heeft geleden;
  • facturen of contracten op naam van de sportorganisatie voor doorlopende lasten, personeelskosten en/of bondsafdracht (en een betaalbewijs als de factuur of het contract meer dan € 1.000 bedraagt);
  • de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar;
  • een overzicht van de loonkosten;
  • een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming of subsidie op grond van de TVL, de NOW en de Tozo.

Zie ook de door dus-i samengestelde beslisboom.

Vergoeding TASO-III

De hoogte van de subsidie hangt af van de financiële schade van de aanvrager en bedraagt:

Financiële schade in Q4 2020 Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 1.500 t/m € 5.000 € 1.500
€ 5.001 t/m € 8.500 € 3.000
€ 8.501 t/m € 12.00 € 4.500
€ 12.001 t/m € 15.500 € 6000
€ 15.501 t/m € 19.000 € 7.500
€ 19.001 t/m € 23.000 € 9.000
€ 23.001 t/m € 27.500 € 10.500
€ 27.501 en hoger € 12.500

Financiele schade

De financiële schade bestaat uit:

 • de doorlopende lasten, gerelateerd aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager
 • de personeelskosten die niet reeds (deels) op grond van de NOW of Tozo zijn gecompenseerd;
 • bondsafdrachten van de aanvrager;
 • het kantineresultaat van de aanvrager.

In de door dus-i gepubliceerde vragen en antwoorden is een voorbeeld opgenomen van de bepaling van de financiële schade.

Aanvraag TASO-III

Voor de aanvraag stelt dus-i een online aanvraagformulier beschikbaar. Op de aanvraag wordt binnen 13 weken beslist. Een positieve beslissing leidt tot uitbetaling van een voorschot ter grootte van 100% van het subsidiebedrag.

Vaststelling geschiedt door middel van een steekproef. Aanvragers die in de steekproef vallen, moeten bewijsstukken indienen bij dus-i. Indien de resultaten van de steekproef bevredigend zijn, wordt voor alle andere aanvragers de subsidie ambtshalve vastgesteld.

TVS

De Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodatie (TVS-II) wordt verstrekt aan:

 • de gemeente
 • het sportbedrijf
 • de particuliere verhuurder.

Maar door de aan de subsidie gekoppelde voorwaarde, dat de huur daadwerkelijk aan de gebruikers moet worden kwijtgescholden, komt de subsidie terecht bij de sportorganisaties die van de sportaccommodatie gebruik maken.

De aanvraag voor TVS-II, betreffende de subsidieperiode Q4 2020, kan worden gedaan van 9 maart 2021 tot en met 3 mei 2021. Voor gebruiksgebonden huur is de subsidie gelijk aan het totaal van de kwijtgescholden huur. Niet-gebruiksgebonden huur wordt tot maximaal 45% van de huursom gesubsidieerd (omdat op deze accommodaties nog wel deels kon worden gesport).

Ook het budget van TVS-II wordt, indien het wordt overschreden, naar rato over de aanvragen verdeeld. Vroege aanvragers worden op deze manier niet bevoordeeld ten opzichte van late aanvragers. Beschikbaar is een bedrag van € 30 miljoen).

Andere artikelen