Suppletie-aangifte BTW vóór 1 april

Gepubliceerd op: 24 februari 2017

suppletie-aangifte 1 april VWGNijhof

De BTW is, net als de loonbelasting, een afdrachtbelasting. Dat betekent dat u er als ondernemer verantwoordelijk voor bent dat op tijd de juiste bedragen aan BTW worden aangegeven en afgedragen.

Suppletie-aangifte

Natuurlijk is het maken van fouten menselijk. Maar bij afdrachtbelastingen is het zaak om fouten zoveel als mogelijk te voorkomen. Als de Belastingdienst fouten ontdekt, volgt namelijk vaak een administratieve boete. Meestal ervaren ondernemers deze boetes als hoog. De boete bedraagt namelijk al snel 25% van de na te heffen BTW.

Als u zelf een fout ontdekt in de BTW-aangiften die u heeft ingediend, moet u die direct herstellen. De wet legt u daarvoor een actieve meldingsplicht op. Met als sanctie een verzuimboete, die wordt opgelegd naast de boete over de te weinig afgedragen BTW. U kunt als volgt aan uw actieve meldingsplicht voldoen:

  • door middel van een suppletie-aangifte;
  • als het te corrigeren bedrag € 1.000 of minder bedraagt mag u de correctie verwerken in uw eerstvolgende in te dienen BTW-aangifte.

Een suppletie-aangifte BTW kunt u elektronisch indienen via uw persoonlijk domein bij de Belastingdienst. U logt dan in met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als waarmee u de BTW-aangiften invult en inlevert via de website van de Belastingdienst (niet met uw DigiD).

Of u gebruikt het door de Belastingdienst voor de suppletie-aangifte BTW beschikbaar gestelde formulier. U kunt dit formulier op uw computer invullen, maar het moet op papier worden ingediend bij de Belastingdienst Heerlen. Als de suppletie-aangifte leidt tot een te betalen bedrag, moet u met de betaling wachten totdat de Belastingdienst u de naheffingsaanslag oplegt.

Behalve dat u door het indienen van de suppletie-aangifte voldoet aan uw actieve meldingsplicht heeft de suppletie-aangifte geen formele status. De suppletie-aangifte wordt door de Belastingdienst afgewikkeld als een verzoek om:

  • een naheffingsaanslag BTW op te leggen of (bij een te betalen bedrag);
  • teruggaaf van BTW (bij een te ontvangen bedrag).

Vóór 1 april

Zoals hiervoor al aangegeven, moet u onjuiste BTW-aangiften corrigeren direct nadat u de fout(en) ontdekt. Ongeacht of dat voor of na 1 april is. Als u de suppletie-aangifte echter indient voor 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop de correctie betrekking heeft, scheelt dat belastingrente en voorkomt dat in veel gevallen een boete. De suppletie-aangifte voor over 2016 te weinig afgedragen BTW moet dus vóór 1 april 2017 door de Belastingdienst zijn ontvangen.

U betaalt belastingrente over nageheven BTW vanaf 1 januari volgend op het jaar waarop de BTW betrekking heeft. De belastingrente wordt enkelvoudig berekend op basis van een tarief van (op dit moment) 4%.
Als de naheffingsaanslag echter is gebaseerd op een suppletie-aangifte die is ingediend vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop de BTW betrekking heeft, berekent de Belastingdienst geen belastingrente.

Als uw suppletie-aangifte een vrijwillige verbetering van uw BTW-aangiften is, legt de Belastingdienst u geen vergrijpboete op. Uw verbetering is vrijwillig als u die indient voordat u kunt vermoeden dat de Belastingdienst van de fout op de hoogte kan zijn. U moet uiteraard wel uitdrukkelijk de ingediende aangifte(n) verbeteren. Het enkel vermelden van de BTW-schuld op de balans van de onderneming is bijvoorbeeld onvoldoende. Als u uw suppletie-aangifte BTW indient vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop de BTW betrekking heeft, ziet de Belastingdienst dit als een vrijwillige verbetering.

Een verzuimboete blijft achterwege wanneer uw vrijwillige verbetering (in de vorm van een suppletie-aangifte) een te betalen bedrag betreft dat:

  • minder bedraagt dan € 20.000 en;
  • minder dan 10% van de over het tijdvak van de suppletie-aangifte betaalde of terugontvangen BTW.

Aanvullende voorwaarde voor het achterwege laten van de verzuimboete is dat de suppletie-aangifte leidt tot een juist afdracht van de verschuldigde BTW.

Als de teveel of te weinig afgedragen BTW minder bedraagt dan € 1.000 en u verwerkt de correctie is de volgende BTW-aangifte, betaalt u uiteraard geen belastingrente en wordt geen boete opgelegd.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.