Open CV wordt transparant

Gepubliceerd op: 15 april 2021

De open commanditaire vennootschap (open CV) is op dit moment in Nederland belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het is de bedoeling dat dit per 1 januari 2022 wijzigt. De open CV wordt dan fiscaal transparant.

Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap (CV) is een samenwerkingsvorm waarin tenminste één commanditaire en één beherend vennoot participeren. De commanditaire vennoten zijn meestal de geldschieters. Ze worden ook wel aangeduid als de stille vennoot. De commanditaire vennoot (ook wel aangeduid als commandiet) is maximaal aansprakelijk voor de verplichtingen van de CV tot het bedrag van het door de commandiet ingebrachte kapitaal.

De commanditaire vennoot mag zich niet bemoeien met de rechtshandelingen aangaande de CV. Dat moet de beherend vennoot voor zijn rekening nemen. De beherend vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de CV.

Open

Een CV kan open of besloten zijn. Van een open CV is sprake wanneer een ieder kan toetreden zonder dat daarvoor de toestemming van alle vennoten is vereist. Dit wordt ook wel het toestemmingsvereiste genoemd.

De open CV is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat de CV belasting betaalt over haar winst.
Een van de situaties waarvoor de open CV wordt gebruikt, is het overhevelen van spaartegoeden uit de (fiscaal dure) box 3 naar de (fiscaal veel aantrekkelijkere) vennootschapsbelasting. De open CV is dan het alternatief voor de spaar-BV.
Een andere veel voorkomend gebruik van de open CV betreft structuren die als doel hebben de anonimisering van het er in ondergebrachte vermogen.

De besloten CV is fiscaal transparant. Dat houdt in dat niet de CV belasting betaalt over haar winst, maar dat die winst voor de belastingheffing wordt toegerekend aan de vennoten.

Buitenland

Heel vaak sluit de Nederlandse fiscale kwalificatie van de open CV niet aan bij de kwalificatie in ander landen. Deze zogeheten hybride mismatch is ongewenst. Dit wordt opgelost door in Nederland de open CV niet langer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting te laten zijn.

Maar dat heeft wel grote gevolgen voor de Nederlandse belasting die de vennoten zijn verschuldigd. Net voorafgaande aan de ingang van de nieuwe regels worden de vermogensbestanddelen van de CV geacht te zijn overgedragen aan de vennoten. Daardoor moet fiscaal worden afgerekend. De overgangsregeling biedt 4 mogelijkheden om die afrekening te voorkomen.

Consultatie

Overigens is het nog niet zeker dat de wijziging wordt doorgevoerd. Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter internetconsultatie. Je vindt het onder de wellicht wat camouflerende naam Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2022.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.