Noodloket geopend – Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) (update 8 april 2020)

Gepubliceerd op: 28 maart 2020

Dit artikel is geschreven op 28 maart 2020 en geactualiseerd op 29, 30, 31 maart en 8 april 2020.

 

Sinds vrijdag 27 maart is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) opengesteld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Eerder is deze regeling ook wel aangeduid als het noodloket. De tekst van de regeling is op 30 maart 2020 in de Staatscourant bekend gemaakt. Dit artikel is gebaseerd op de informatie op de website van de Rijksoverheid.

€ 4.000

Bij het noodloket ligt een eenmalige gift van € 4.000 klaar voor ondernemers die door de maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van het cornoavirus directe gevolgen ondervinden.

In de eerdere bekendmakingen over het noodloket werd al gemeld dat het bijvoorbeeld bedoeld is voor de horeca en schoonheidsalons. Dit is nu geconcretiseerd in de vorm van een lijst van SBI-codes (SBI staat voor Standaard BedrijfsIndeling). Alleen de ondernemers van wie de hoofdactiviteit onder een van deze SBI-codes valt, komen in aanmerking voor een gift uit het noodloket.

Je kunt de SBI-code van je onderneming opzoeken bij de Kamer van Koophandel (KvK). Is de voor jouw onderneming bij de KvK geregistreerde SBI-code onjuist, dan kun je dit melden bij RVO. RVO zal dit vervolgens per geval beoordelen.

Ook voor de sport

Uit de lijst met SBI-codes blijkt dat ook sommige (amateur)sportverenigingen en -stichtingen in aanmerking komen voor het noodloket. Zo staan onder meer de SBI-codes voor veldvoetbal, veldsport in teamverband (geen voetbal), tennis, atletiek, paardensport, wielersport, auto- en motorsport, wintersport en overige buitensport op de lijst.

Non food toegevoegd

Op de dag na het openstellen van het noodloket is bekend gemaakt dat de groep van ondernemers die er voor in aanmerking komen, wordt uitgebreid met ondernemers in de non-foodsector (zoals winkeliers). Dit geldt met ingang van 30 maart 2020. Omdat deze winkels open mochten blijven, kwamen ze aanvankelijk niet in aanmerking voor het noodloket.
Op 31 maart 2020 is de aangevulde lijst met SBI-codes gepubliceerd.

Tandartsen, fysiotherapeuten en diverse andere sectoren toegevoegd

In een kamerbrief van 7 april 2020 wordt gemeld dat het noodloket voor een aantal extra sectoren wordt toegevoegd. De lijst met SBI-codes is reeds aangevuld. Daarbij is de lijst verdeeld in 3 modules. De ondernemers in module 2 wordt gevraagd om te verklaren dat 70% van hun omzet komt uit de getroffen sectoren in module 1 en in de sectoren uit de op 27 en 28 maart gepubliceerde lijst.

De sectoren die zijn toegevoegd betreffen onder andere kampeerterreinen, monumentenzorg (uitbating van monumentale panden, vervoer per taxi, dierentuinen, tandartsen en fysiotherapeuten. Zorgondernemers moeten een extra verklaring afleggen, waaruit blijkt in hoeverre de omzetuitval en de personeelskosten reeds zijn vergoed via de continuïteitsbijdrage vanuit de zorgverzekeraars.

Voorwaarden

Om voor de gift in aanmerking te komen, moet, naast de SBI-code, worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • je onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres (uitgezonderd eigenaren van kroegen en restaurants, die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben); zie hierna!;
  • je verwacht dat je onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden;
  • je hebt de hiervoor genoemde periode minstens € 4.000 aan vaste lasten;
  • je onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst;
  • je onderneming is opgericht en ingeschreven bij de KvK voor 15 maart 2020;
  • je onderneming is geen overheidsbedrijf;
  • je onderneming is niet failliet en heeft geen aanvraag tot surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

Criterium buitenshuis versoepeld

De eis dat de onderneming buitenshuis moet zijn gevestigd, wordt op twee punten versoepeld:

  • van deze ondernemers wordt een aanvullende verklaring gevraagd, waaruit blijkt dat de bedrijfsactiviteiten een zekere minimale omvang hebben;
  • de eis geldt niet ten aanzien van sectoren waarbij het kenmerkend is dat ze een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten hun woning (bijvoorbeeld de rijschoolhouder, die omvangrijke lasten draagt voor de lesvoertuigen).

Beoordeling achteraf

In de aanvraag moet de aanvrager verklaren dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan. Of deze verklaringen juist zijn, kan achteraf door de overheid worden gecontroleerd. De hoogte van de tegemoetkoming kan binnen 5 jaar na de verstrekking worden herzien, indien blijkt dat deze als gevolg van onjuiste gegevensverstrekking door de onderneming niet in overeenstemming met de beleidsregels is verstrekt.

Aanvraag

Zoals gezegd, is het noodloket geopend bij RVO. De aanvraag moet daar digitaal worden ingediend (met behulp van DigiD of E-herkenning). Direct na de opening van het loket was dat echter door een storing al niet meer mogelijk. Inmiddels is het noodloket beperkt bereikbaar.

De aanvraag kan gedurende 3 maanden worden gedaan. Aangezien het loket op 27 maart 2020 is geopend, sluit het op 26 juni 2020.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.