Nog in 2019 dividend uitkeren

Gepubliceerd op: 29 juli 2019

Het aanmerkelijk belangtarief stijgt de komende jaren. Daarom is het zaak om af te wegen of het verstandig is om nog in 2019 dividend te ontvangen.

Dividend

Wanneer een BV een deel van haar winsten uitkeert, ontvangen de aandeelhouders dividend. De aandeelhoudersvergadering beslist over het uitkeren van dividend.

Een BV mag alleen dividend uitkeren wanneer is voldaan aan de vermogens- en de uitkeringstoets. De vermogenstoets houdt in dat het vermogen van de BV na de uitkering van het dividend tenminste gelijk moet zijn aan de reserves die volgens de wet moeten worden aangehouden. Aan de uitkeringstoets is voldaan wanneer de BV na de dividenduitkering kan voortgaan met het betalen van al haar schulden.

Als in de BV pensioen- of lijfrenteverplichtingen (stamrechten) zitten, moet je er op letten dat die door een uitkering van dividend niet (fictief) worden afgekocht.

Dividendbelasting

Het tarief van de dividendbelasting (15%) wijzigt niet. De dividendbelasting is de bronbelasting, die de BV moet inhouden op de meeste winstuitkeringen. Er was eind vorig jaar een hele poos sprake van dat de dividendbelasting zou worden afgeschaft. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan.

De door de BV aan de Belastingdienst afgedragen dividendbelasting mag door de ontvanger van het dividend worden verrekend met de inkomstenbelasting. Daardoor drukt de dividendbelasting als zodanig niet op een in Nederland wonende aandeelhouder. Maar die betaalt meestal wel inkomstenbelasting doordat sprake is van een aanmerkelijk belang.

Aanmerkelijk belang

Een aandeelhouder die 5% of meer van het uitstaande kapitaal van een BV houdt, is voor de inkomstenbelasting aanmerkelijk belanghouder. De inkomsten uit de aandelen worden dan belast in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). Belast worden reguliere voordelen, zoals dividend, maar ook vervreemdingsvoordelen (bijvoorbeeld bij de verkoop van aandelen of het overlijden van de aandeelhouder).

Het tarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang bedraagt op dit moment 25%. Maar dit tarief wordt verhoogd naar 26,9%. Dit hogere tarief geldt met ingang van 2021; in 2020 geldt een overgangstarief: 26,25%. Hoewel de verhoging van het aanmerkelijk belangtarief nodig is ter compensatie van de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting, geldt het hogere aanmerkelijk belangtarief ook voor de in de BV opgepotte winsten.

Uitkeren in 2019?

Het voordeel van het uitkeren van dividend in 2019 blijkt uit een simpel sommetje. Als je € 1.000.000 aan dividend uitkeert op 31 december 2019, betaal je € 250.000 aan inkomstenbelasting in box 2. Keer je op 1 januari 2021 hetzelfde bedrag uit, dan kost dan aan inkomstenbelasting: € 269.000. Je “voordeel” bedraagt: € 269.000 -/- € 250.000 = € 19.000 (ofwel: 1,9% van € 1.000.000).

Maar als je het dividend eind 2019 uitkeert, moet de BV wel direct 15% dividendbelasting afdragen. En als aandeelhouder betaal je (uiterlijk in de eerste helft van 2020, om niet tegen de 4% belastingrente aan te lopen) de 10% inkomstenbelasting (25% aanmerkelijk belangheffing -/- 15% dividendbelasting). Op alles wat je aan de Belastingdienst betaalt, kun je geen rendement meer behalen. Wanneer je verwacht dat het netto rendement dat je zult behalen op het belastingbedrag hoger is dan het belastingvoordeel, kun je het dividend uiteraard beter nog niet uitkeren.

Wanneer het dividend is uitgekeerd, hoort het netto bedrag tot het privévermogen van de aandeelhouder. Die betaalt er dan inkomstenbelasting over (meestal in box 3; inkomen uit sparen en beleggen). Als dat gewenst is, kan die heffing meestal worden voorkomen door het dividend weer als kapitaal in de BV te storten.

Rekening-courantmaatregel

Dividend kan worden gebruikt voor de sanering de schulden van de aandeelhouder aan de BV. In dat kader is ook van belang de aangekondigde “rekening-courant-maatregel”. Op grond van die maatregel wordt het bedrag van de schulden van de aandeelhouder aan de BV belast met inkomstenbelasting (inkomsten uit aanmerkelijk belang), voor zover het totaal van de schulden hoger is dan € 500.000 (plus de fiscale eigen woningschuld). Het wetsvoorstel waarmee de rekening-courantmaatregel wordt ingevoerd, wordt waarschijnlijk op Prinsjesdag 2019 openbaar gemaakt. De beoogde ingang is 1 januari 2022, maar het kan een reden zijn om al in 2019, bijvoorbeeld met dividenden, de schuldenpositie te saneren.

Besluit moet vóór 1 januari 2020

Het antwoord op de vraag of het verstandig is om nog in 2019 dividend uit te keren, hangt af van verschillende omstandigheden. Vast staat dat het aanmerkelijk belangtarief na 31 december 2019 wordt verhoogd. Je moet daarom vóór 1 januari 2020 hebben besloten of je dividend uitkeert (en als het dividend weer als kapitaal in de BV moet worden gestort, is het zaak om daar wat tijd voor in te calculeren). VWG helpt je graag met het op een rij zetten van de voors en tegens.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.