Meer voorwaarden bij turboliquidatie

Gepubliceerd op: 7 oktober 2019

Wanneer een rechtspersoon, meestal gaat het om een BV, geen activiteiten meer heeft, kan deze worden opgeheven. De rechtspersoon wordt dan geliquideerd.

Ontbindingsbesluit

De liquidatie van een rechtspersoon begint met het ontbindingsbesluit. Dat besluit wordt bij een BV genomen door de Algemene Vergadering (bij een stichting of vereniging neemt het bestuur of de ledenvergadering dit besluit). Wellicht stellen de statuten bijzondere voorwaarden aan dit besluit. Het besluit wordt vastgelegd in notulen van de Algemene Vergadering. Uit deze notulen moet vanzelfsprekend blijken dat bij het nemen van het besluit aan alle voorwaarden is voldaan. Het ontbindingsbesluit moet worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Vereffening

Na het ontbindingsbesluit houdt de rechtspersoon nog niet op te bestaan. Het vermogen moet namelijk nog worden afgewikkeld; dat moet worden vereffend. De vereffenaar onderzoekt welke schulden de rechtspersoon heeft, maakt alle bezittingen te gelde en wikkelt daarmee de schulden af.

Wanneer de vereffening is afgerond, wordt dit aan de Kamer van Koophandel gemeld. Vervolgens houdt de rechtspersoon op te bestaan.

Turboliquidatie

Wanneer de rechtspersoon geen baten meer heeft, mag de fase van de vereffening worden overgeslagen. Die fase heeft dan immers geen zin omdat er geen middelen meer zijn. De rechtspersoon houdt dan op te bestaan op het moment waarop het ontbindingsbesluit wordt genomen. Dit wordt ook wel turboliquidatie genoemd.

Het risico van een turboliquidatie ligt voor de hand: schuldeisers komen er pas achter dat de rechtspersoon is geliquideerd nadat het ontbindingsbesluit bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven.

Meer voorwaarden

Minister Dekker van Rechtsbescherming schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de regeling van turboliquidatie risico’s inhoudt, maar zeker niet ongeschikt is. De risico’s betreffen uiteraard met name situaties waarin een rechtspersoon met (fiscale) schulden wordt achtergelaten (“ploffers”).

Dekker stelt een aantal maatregelen voor. Die moeten er voor zorgen dat eventuele schuldeisers eerder weet hebben van de liquidatie en dat ze meer informatie hebben over het vermogen van de liquiderende rechtspersoon.

Het bestuur van de te ontbinden rechtspersoon:

  • moet een slotbalans opstellen en deponeren (bij de Kamer van Koophandel) en deze stukken moeten vergezeld gaan van een verklaring van het bestuur waarom baten ontbreken;
  • zorgen voor algemene bekendmaking van de turboliquidatie;
  • en uitschrijving van de rechtspersoon uit het handelsregister vindt pas plaats wanneer de jaarrekeningen over alle voorgaande boekjaren openbaar zijn gemaakt (tenzij daarvoor ontheffing is verleend).

Wanneer de nieuwe voorwaarden ingaan, is nog niet duidelijk. Dekker geeft aan in de loop van 2020 een voorontwerp van het wetsvoorstel ter consultatie te willen aanbieden.

Andere artikelen