Langdurig uitstel erfbelasting

Gepubliceerd op: 2 juli 2021

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft in een beleidsbesluit een regeling bekend gemaakt voor uitstel van betaling van erfbelasting voor schrijnende situaties. Tijdens deze periode van uitstel wordt de berekende invorderingsrente verminderd naar nihil.

Wees

Aanleiding is de in een nieuwsbericht aangekaarte situatie van een minderjarig kind dat zijn ouders verliest. De nalatenschap bestaat (nagenoeg) uitsluitend uit de ouderlijke woning. Om te kunnen voldoen aan de uit de nalatenschap voortvloeiende fiscale verplichtingen moet het weeskind de woning verkopen. Een dergelijke situatie acht het kabinet onwenselijk.

Uitstel van betaling

In de Leidraad Invordering is met ingang van 1 juli 2021 geregeld dat voor tenminste 5 jaar uitstel van betaling kan worden verleend voor de erfbelasting. Het uitstel vervalt automatisch na afloop van de termijn waarvoor het is verleend. Maar als de schrijnende situatie voortduurt, kan wel een nieuw verzoek om uitstel van betaling worden ingediend.

Voorwaarden:

  • de belastingschuldige dient een verzoek om uitstel van betaling in;
  • is een natuurlijk persoon;
  • en betaling van de belasting, binnen de wettelijke termijn, leidt tot een schrijnende situatie;
  • tot slot moet voldoende zekerheid worden gesteld.

Het uitstel van betaling kan ook worden verleend voor andere belastingen dan erfbelasting, voor zover de belastingaanslag in de boedel valt.

De ontvanger kan afzien van de zekerheid wanneer die onevenredige gevolgen met zich mee zou brengen.

Schrijnende situatie

Wat kwalificeert als een schrijnende situatie, hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval. Helder is dat het moet gaan op heel evident schrijnende situaties.

Het hiervoor geschetste geval van het weeskind kwalificeert als zodanig omdat de wees alleen vermogen erft dat een eerste levensbehoefte is (de ouderlijke woning). Daarbij beschikt het minderjarige kind niet over inkomen of ander vermogen waaruit de belastingaanslag kan worden voldaan. Niet te verwachten is dat het inkomen of vermogen van het kind op korte termijn zal verbeteren. Belening van de ouderlijke woning is niet mogelijk omdat het inkomen ontbreekt, waaruit de bij de lening behorende betalingsverplichtingen kunnen worden voldaan.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.