Het loon van de dga tijdens de coronacrisis

Gepubliceerd op: 20 mei 2020

Deze factsheet is ook in pdf-format beschikbaar.

 

De directeur-grootaandeelhouder (dga) moet uit de BV een loon ontvangen. Dit staat ook wel bekend als de gebruikelijk loonregeling[1]. De onderhavige factsheet bedoelt de specifiek in het kader van de coronacrisis geldende goedkeuringen te beschrijven. Het is niet een uitputtende beschrijving van de gebruikelijk loonregeling.

Dga

Concreet wordt voor de gebruikelijk loonregeling als dga gezien:

 • de werknemer die arbeid verricht;
 • ten behoeve van een lichaam
 • (meestal gaat het om een BV);
 • waarin hij/zij en/of zijn/haar partner;
 • een aanmerkelijk belang heeft
 • (5% of meer van het uitstaande aandelenkapitaal of van een aandelensoort[2]).

Minimaal te ontvangen loon

Het door een dga en zijn/haar partner van de BV te ontvangen loon bedraagt tenminste het hoogste bedrag van:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam (of van een verbonden lichaam);
 • € 46.000.

Voor lichamen met een S&O-verklaring mag het loon van de dga worden vastgesteld op het minimumloon (inclusief minimum vakantietoeslag).

Wanneer het op grond van de gebruikelijk loonregeling uit te betalen loon niet hoger is dan € 5.000 hoeft aan de dga en/of zijn/haar partner geen loon te worden uitbetaald.

Loonadministratie

Op het loon van de dga en zijn/haar partner moet loonbelasting worden ingehouden. Daarvoor moet een loonadministratie worden gevoerd. Het loon mag niet (achteraf) in de aangifte inkomstenbelasting van de dga worden verwerkt.

Bewijslast

Wanneer het uit de BV ontvangen loon minder bedraagt dan € 46.000 rust in beginsel de bewijslast, dat wordt voldaan aan de gebruikelijk loonregleing, op de dga.

Wanneer het uit de BV ontvangen loon € 46.000 of meer bedraagt, rust in beginsel op de Belastingdienst de bewijslast dat een hoger loon gebruikelijk is.

Coronacrisis

Fluctuaties in omzet en/of winst van de onderneming zijn in beginsel geen geldige reden voor de verlaging van het (gebruikelijk) loon van de dga. In het kader van de coronacrisis is hierop echter tijdelijke een uitzondering gemaakt. Deze tijdelijke uitzondering is vastgelegd in een besluit[3].

Goedkeuring

De goedkeuring houdt in dat het gebruikelijk loon over 2020 als volgt mag worden bepaald:

gebruikelijk loon = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020

C = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019.

De toepassing van goedkeuring kan ertoe leiden dat het loon van de dga lager is dan:

 • € 46.000;
 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de overige werknemers.

Voorwaarden

Van deze goedkeuring mag gebruik worden gemaakt indien:

 • de rekening-courantschuld of het dividend niet toeneemt als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
 • de dga niet feitelijk een hoger loon heeft genoten;
 • de omzet in 2019 of 2020 niet is beïnvloed door andere bijzondere oorzaken (bijvoorbeeld oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten).

Geen overleg

Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, mag de goedkeuring worden toegepast zonder (voorafgaand) overleg met de Belastingdienst.

Maatwerk

Voor andere/bijzondere gevallen wordt door de Belastingdienst maatwerk geleverd. Desgewenst kan daarover vooraf met de Belastingdienst worden overlegd.

In het kader van dit maatwerk is het ook mogelijk om te komen tot een lager gebruikelijk loon dan op grond van de goedkeuring.

Tijdelijke verlaging loon dga

Eén van de voorwaarden voor de toepassing van de goedkeuring is dat de dga niet feitelijk een hoger loon heeft genoten.

Via het Forum Fiscaal Dienstverleners heeft de Belastingdienst laten weten dat een tijdelijke verlaging van het loon van de dga wordt goedgekeurd. Ook wanneer het loon daardoor tijdelijk lager is dan hetgeen de gebruikelijk loonregeling vereist.

Voorwaarde is wel dat de dga uiterlijk aan het eind van het kalenderjaar alsnog tenminste het op grond van de gebruikelijk loonregeling vereiste loon ontvangt.

Door reeds in de loop van 2020 het loon van de dga te verlagen (of op nihil te stellen) wordt voorkomen dat loonbelasting is verschuldigd, waarvoor de BV om uitstel van betaling moet vragen.

Maar LET OP: de toepassing van deze goedkeuring kan uiteraard als gevolg hebben dat aan het einde van het jaar of aan het begin van het volgende jaar in één keer een fors bedrag aan loonbelasting moet worden afgedragen. Niet zeker is of op dat moment nog de huidige ruime regels voor uitstel van betaling van toepassing zijn.

Daarnaast wordt door het (tijdelijk) verlagen (of op nihil stellen) van het salaris van de dga voorkomen dat geen gebruik kan worden gemaakt van de in deze factsheet beschreven goedkeuring omdat de dga het loon al feitelijk heeft ontvangen. Het is namelijk in het algemeen niet mogelijk om loon, dat reeds is verwerkt in de loonadministratie, achteraf terug te draaien.

(Tijdelijke) verlaging van het salaris van de dga zal in het algemeen ook (tijdelijke) verlaging van de managementfee rechtvaardigen. Dat heeft mogelijk als voordeel dat geen uitstel van betaling hoeft te worden gevraagd voor de over de managementfee verschuldigde BTW. Maar LET OP: als aan het eind van het jaar alsnog managementfee in rekening wordt gebracht, moet de BTW in één keer worden voldaan.

 

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

[1] Artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964.

[2] Het aanmerkelijk belangbegrip is uiteraard uitgebreider, maar de beschrijving daarvan past niet binnen het bestek van deze factsheet.

[3] Besluit van 6 mei 2020, nr. 2020-9594 (Besluit noodmaatregelen coronacrisis).

Andere artikelen