Eigen beheer pensioen afgeschaft

Gepubliceerd op: 16 maart 2016

pensioen eigen beheer VWGNijhof

Eigen beheer pensioen (PEB) wordt afgeschaft. Dat geeft Staatssecretaris van Financiën Wiebes aan in een verslag van een schriftelijk overleg met de Kamer over dit onderwerp.

Eigen beheer

Eigen beheer pensioen is pensioen dat wordt toegezegd door een B.V. waarin de pensioengerechtigde 10% of meer van het kapitaal houdt. De voor de opbouw van het pensioen benodigde premies worden niet afgestort bij een pensioenfonds of -verzekeraar. In plaats daarvan vormt de B.V., die het pensioen heeft toegezegd, een pensioenvoorziening op haar balans. De dotaties aan deze voorziening komen ten laste van de met vennootschapsbelasting te belasten winst.

Afschaffen

Eigen beheer pensioen afschaffen houdt in dat het niet langer mogelijk is om de premies voor een aan een directeur-(groot)aandeelhouder van een B.V. toegezegde pensioenaanspraak in de zak van de B.V. te houden. Natuurlijk kan een directeur-(groot)aandeelhouder net als een “gewone” werknemer pensioen op blijven bouwen, maar dat moet dan bij een pensioenfonds of -verzekeraar worden ondergebracht. De daarvoor af te storten premies zijn aftrekbaar van de met vennootschapsbelasting te belasten winst.

Daarnaast kan de directeur-(groot)aandeelhouder, net als iedere Nederlander, fiscaal gefaciliteerd een voorziening voor de oude dag opbouwen in de de vorm van een lijfrenteverzekering of inleg op een lijfrentebankspaarprodukt. De daarvoor benodigde premies moeten uit het netto inkomen van de directeur-(groot)aandeelhouder worden betaald, maar kunnen worden afgetrokken van het inkomen waarover inkomstenbelasting is verschuldigd. De aftrek van de lijfrentepremie of -inleg is beperkt tot de jaar- en reserveringsruimte, die elk jaar individueel moet worden berekend.

Opgebouwde aanspraken

Logische vraag is wat er moet gebeuren met reeds in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Daarvoor biedt Wiebes twee mogelijkheden:
– afkoop;
– onderbrengen in oudedagsparen in eigen beheer (OSEB).

Welke keuze de directeur-(groot)aandeelhouder het best kan maken, hangt af van hoe Wiebes beide regelingen precies gaat invullen. Daarvoor moet de concrete tekst van het wetsvoorstel worden afgewacht. In het verslag van het schriftelijk overleg geeft Wiebes daar alleen de grote lijn van aan.

Afkoop

Afkoop van de opgebouwde aanspraken houdt in dat over 70% van de fiscale waarde van de pensioenaanspraken loonbelasting moet worden betaald. De fiscale waarde van de pensioenaanspraak wordt jaarlijks vermeld in de aangifte vennootschapsbelasting van de B.V. (de pensioenvoorziening). De jaarrekening vermeldt tegenwoordig in veel gevallen een waarde van de pensioenvoorziening gebaseerd op andere dan fiscale waarderingsgrondslagen (commerciële grondslagen). Deze commerciële waardering leidt tot een hogere voorziening dan de op fiscale grondslagen bepaalde waarde.

Oudedagsparen in eigen beheer

Oudedagsparen in eigen beheer zal inhouden dat de fiscale waarde van de pensioenvoorziening wordt omgezet in een soort lijfrentespaarprodukt, niet bij een bank of verzekeraar, maar bij de eigen B.V. Vanaf de AOW-leeftijd (als de DGA doorwerkt mag daar maximaal 5 jaar bij worden opgeteld) moet dan in minimaal 20 jaar worden uitgekeerd en over die uitkeringen is loon-/inkomstenbelasting verschuldigd.

Ingang

Wiebes wil het eigen beheer pensioen nog steeds met ingang van 1 januari 2017 afschaffen. Uiteraard moet dan de daarvoor benodigde wetgeving wel vóór die datum door het parlement zijn aanvaard.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.