BTW-regels ABC-transacties vereenvoudigd

Gepubliceerd op: 11 oktober 2019

In ons artikel Nieuwe bewijsregels intracommunautaire leveringen merkten we al op dat de BTW-regels rond ABC-transacties worden vereenvoudigd. Onderdeel van de belastingplannen voor 2020 is het wetsvoorstel waarmee deze EU-regels worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

ABC-transactie

Een ABC-transactie wordt ook wel een ketentransactie genoemd. In de meest simpele vorm, betreft het de verkoop van goederen door partij A aan partij B, gevolgd door doorverkoop aan partij C, waarbij de goederen door partij A direct worden verzonden aan partij C. Ketens met meer dan 3 partijen komen uiteraard ook voor.

Voor de BTW hebben we dan, ondanks dat de goederen rechtstreeks door de eerste schakel in de keten worden afgeleverd bij de laatste schakel, te maken met twee leveringen, Deze leveringen moeten voor de BTW elk afzonderlijk worden beoordeeld.

Over de grens

Uiteraard levert die beoordeling geen problemen op wanneer alle betrokken partijen in Nederland zijn gevestigd. Zowel de levering van A aan B als de levering van B aan C wordt dan met Nederlandse BTW belast.

Het wordt lastiger wanneer een (of meer) van de partij(en) is (zijn) gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie en bij het vervoer van de goederen de grenzen tussen de lidstaten worden gepasseerd. De vraag is dan aan welke van de leveringen het intracommunautair vervoer kan worden toegerekend. Alleen die levering kwalificeert als een tegen het 0%-tarief te belasten intracommunautaire levering.

Quick fix

De Raad van de EU onderkent de problemen bij de heffing van BTW rond grensoverschrijdende leveringen. Ingrijpende aanpassingen vergen uiteraard tijd. Daarom wordt getracht met vier zogeheten quick fixes een aantal knelpunten op te lossen. Eén van die quick fixes betreft regels voor de bepaling aan welke levering in een ketentransactie het intracommunautair vervoer wordt toegerekend. De andere quick fixes worden besproken in ons hiervoor al aangehaalde artikel.

Tussenhandelaar

Essentieel in de nieuwe regeling is het begrip tusenhandelaar. Dit begrip krijgt voor de BTW een geheel eigen betekenis. De tussenhandelaar is de partij in de keten, die de goederen:

  • zelf verzendt of vervoert;
  • door een derde laat verzenden of vervoeren (het gaat om de partij die zich contractueel verbindt met de vervoerder).

Hoofdregel is vervolgens dat de partij die de goederen aan de tussenhandelaar levert, de intracommunautaire levering verricht. De plaats van deze intracommunautaire levering ligt in de lidstaat waar de verzending of het vervoer van de goederen aanvangt.

Wanneer de tussenhandelaar een BTW-identificatienummer heeft van de lidstaat waar het vervoer aanvangt, geldt een uitzondering. Dan is de door de tussenhandelaar verrichte levering de intracommunautaire levering.

Voorbeelden

De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel bevat een vijftal voorbeelden. Bij de bestudering van deze voorbeelden blijkt dat de BTW-problematiek rond ABC-transacties lastig is en blijft. VWG inventariseert graag met jou welke gevolgen de nieuwe regels hebben voor de ketentransaccties waarbij jouw onderneming betrokken is. De nieuwe regels gaan per 1 januari 2020 in.

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This