BTW op kostbare diensten herzien

Gepubliceerd op: 19 september 2017

Als je ondernemer bent en met BTW belaste prestaties verricht, mag je de BTW op inkomende prestaties aftrekken.

Op welk moment trek je de BTW af?

In het aangiftetijdvak waarin je leverancier de factuur aan je uitreikt. Beslissend is de datum van de factuur. Het aangiftetijdvak is de periode waarover je BTW-aangifte doet. Veel ondernemers doen BTW-aangifte per kwartaal, anderen per maand en sommigen per jaar.

Voorbeeld
Je bent kwartaalaangever en ontvangt van een leverancier een factuur met datum 20 september 2017. Je betaalt de factuur op 2 oktober 2017.
Dan trek je de op deze factuur vermelde BTW af in je BTW-aangifte over Q3 (het kwartaal waartoe de maand september behoort).

Ook als je bij de afdracht van de BTW het kasstelsel toepast, trek je de BTW af in het aangiftetijdvak van de factuurdatum.

Je verwerkt de aftrek van BTW in rubriek 5b (“voorbelasting”) van het aangiftebiljet BTW. Daar verwerk je ook de eventuele correcties op de aftrek.

Werkelijk gebruik

Je moet de BTW aftrekken indien en voor zover je de ingekochte prestatie gebruikt voor met BTW belaste handelingen. Dat MOET! In de rechtspraak is bevestigd dat het aftrekken van BTW geen keuze is. Het is een essentieel onderdeel van het systeem van heffing van BTW.

Als je de ingekochte prestatie niet direct gebruikt, moet je inschatten hoe je de prestatie zult gebruiken. Blijkt op het moment waarop je de prestatie daadwerkelijk gaat gebruiken dat je inschatting niet juist is geweest, dan moet je de gedane aftrek terugdraaien of mag je alsnog aftrekken.

Herzien

De BTW-aftrek wordt dan herzien. De BTW op aan je geleverde goederen moet je herzien in het jaar van ingebruikname en de daarop volgende 4 of 9 jaren (4 jaren voor roerende zaken en 9 voor onroerende zaken).

Goederen zijn in het kader van de BTW: voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Daarnaast worden elektriciteit, gas, warmte en koude aangemerkt als goederen. Alle prestaties die geen levering van goederen zijn, zijn voor de BTW diensten. Voor diensten geldt niet de verplichting om de BTW-aftrek te herzien in de jaren na het kalenderjaar van de ingebruikname.

Kostbare diensten wel herzien

Daarin komt waarschijnlijk verandering. Het Ministerie van Financiën heeft in dit kader namelijk een wetsvoorstel voorgelegd voor internetconsultatie. De bedoeling is om de herziening ook toe te passen op kostbare diensten. Dat zijn diensten die gedurende langere tijd in de onderneming worden gebruikt. Iets wat meestal tot uitdrukking wordt gebracht door deze diensten op de balans van de onderneming te activeren.

Voorbeeld
Je BV is eigenaar van een pand waarin de onderneming wordt uitgeoefend. De BV verbouwt het pand ingrijpend. Maar de verbouwing is niet zo ingrijpend dat sprake is van een nieuw vervaardigd onroerend goed. De verbouwing kwalificeert dan voor de BTW als een dienst. Alleen in het kalenderjaar van ingebruikname moet worden beoordeeld in hoeverre de op de verbouwingskosten drukkende BTW aftrekbaar is.

Stel je gebruikt het pand in het jaar van ingebruikname volledig voor met BTW belaste activiteiten. Dan is alle op de verbouwingskosten drukkende BTW aftrekbaar. Na 2 jaar blijkt het pand toch te klein. De BV verkoopt het vrijgesteld van BTW.
Dan blijft de aftrek van de BTW op de verbouwingskosten onder de huidige wetgeving in stand. Die hoef je immers niet te herzien.
Nadat de herzieningsregeling voor kostbare diensten is ingevoerd, zou je een deel van de bij de verbouwing afgetrokken BTW moeten terugbetalen.

Naast verbouwingen kun je bij kostbare diensten bijvoorbeeld denken aan het aan een onroerend goed aanbrengen van een airco-installatie, een warmtekracht-koppelingsintallatie en dergelijke.

In het kader van de ombouw (transformatie) van bedrijfsmatig onroerend goed naar wooneenheden wordt de aftrek van de BTW op de verbouwingskosten geregeld veilig gesteld door in het jaar van de ingebruikname de getransformeerde wooneenheden te gebruiken voor zogeheten short stay verhuur (belast met BTW tegen het verlaagde tarief van 6%). Als de woningen daarna vrijgesteld van BTW worden verhuurd of verkocht, hoeft de op de verbouwingskosten afgetrokken BTW onder de huidige wetgeving niet te worden herzien.

Onmiddellijke ingang

Onduidelijk is of de herziening op kostbare diensten met onmiddellijke ingang wordt ingevoerd. Dat ligt, naar onze inschatting, wel voor de hand.

Als dat het geval is, kun je aanlopen tegen een onverwachte herzieningsclaim op kostbare diensten die je in het verleden hebt ingekocht. Kun je dat voorkomen? Soms wel; soms niet. Als je de afdracht van BTW door herziening van de aftrek op kostbare diensten wilt voorkomen, moet je anticiperend op een wetsvoorstel mogelijk snel actie ondernemen. De wijziging zou wel eens onderdeel kunnen zijn van de op Prinsjesdag te ontvouwen belastingplannen.

VWGNijhof bekijkt graag met jou de (on)mogelijkheden.

Invoering uitgesteld

We verkeerden in de veronderstelling dat de herzieningsregeling voor kostbare diensten met ingang van 1 januari 2018 zou worden ingevoerd. In het kader van de behandeling van de wetsvoorstellen met de belastingplannen voor 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën echter aangegeven dat die datum niet wordt gehaald. Wanneer de nieuwe regels wel worden ingevoerd, is nog niet bekend.

 

 

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.