Belasting verrekenen: let op!

Gepubliceerd op: 23 mei 2018

Je kent het wel. Het ene tijdvak moet je belasting betalen. Het andere krijg je terug. Maar je mag die twee niet op je eigen houtje met elkaar verrekenen.

Verrekenen

Op de invordering van belastingschulden is het civiele recht van toepassing. Hoofdregel in het civiele recht is dat vorderingen en schulden met elkaar verrekend kunnen worden. Je vindt deze regel in artikel 127 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Voorwaarde is dat sprake is van een opeisbare schuld aan en van een opeisbare vordering op dezelfde wederpartij. De schuldenaar kan jegens de schuldeiser een beroep doen op verrekening. Let wel op bij specifieke situaties, bijvoorbeeld bij surseance van betaling of faillissement. Het recht om te verrekenen kan bij overeenkomst worden uitgesloten.

Eigenhandig verrekenen

Verrekening van belastingschulden en -vorderingen door de Belastingschuldige is niet toegestaan. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs bevestigd dat bij het eigenhandig verrekenen van BTW geen sprake is van betaling van de BTW-schuld. De Belastingdienst legde terecht een naheffingsaanslag op voor het te betalen bedrag. En ook de boete voor het betaalverzuim was terecht.

Het gaat om een BV, die in de aangifte BTW over september 2013 een verzoek doet om teruggaaf van € 1.525. En op de aangifte over oktober 2013 is € 1.924 aan BTW verschuldigd. De BV schreef de Belastingdienst in november 2013 in een brief dat zij de teruggaaf over september verrekent met het te betalen bedrag over oktober.

Uitstel van betaling

De BV deed bij de belastingrechter een beroep op uitstel van betaling. Een belastingplichtige kan om uitstel van betaling verzoeken voor over een aangiftetijdvak te betalen belasting als voor een ander tijdvak een verzoek om teruggaaf van belasting is ingediend. Voorwaarde is dat het tijdvak van de teruggaaf eindigt:

  • vóór het tijdvak waarover moet worden betaald;
  • gelijk met dat tijdvak;
  • minder dan 34 dagen na dat tijdvak.

Het Hof concludeert dat de BV niet heeft verzocht om uitstel van betaling. Zij heeft immers alleen gemeld dat zij heeft verrekend.

Het verzoek om uitstel van betaling wordt door de Belastingdienst geweigerd indien:

  • de aangifte waarvoor om uitstel wordt verzocht, niet op tijd is ingediend;
  • het verzoek om uitstel van betaling niet tegelijk met de aangifte is gedaan;
  • het verzoek niet mede omvat een machtiging voor de Belastingdienst om te verrekenen;
  • wanneer de teruggaaf al kan worden verrekend met andere openstaande belastingschulden.

Let op: bij uitstel van betaling betaal je invorderingsrente. Het actuele tarief daarvan bedraagt op jaarbasis: 4%.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.