Aandeel VvE belast in box 3

Gepubliceerd op: 27 juni 2023

Dat is toch al lang bekend, zal je denken? Toch is het nog een keer bij de Hoge Raad aan de orde geweest, naar aanleiding van een wijziging van het Burgerlijk Wetboek.

VvE

VvE staat voor Vereniging van Eigenaars. Wanneer er meerdere woon- of bedrijfseenheden (appartementen) in eenzelfde gebouw zitten, moeten de eigenaren van die appartementen voor de zaken die ze gezamenlijk moeten doen een VvE hebben. Elke appartementseigenaar is van rechtswege lid van de VvE. Dit is geregeld in artikel 5:124 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

De appartementseigenaren zijn aan de VvE een bijdrage verschuldigd. Voor zover deze bijdrage niet wordt besteed aan de bestrijding van de jaarlijkse kosten, houdt de VvE een reservefonds in stand. Uit dit reservefonds worden de niet-jaarlijkse kosten gedekt. De VvE moet het reservefonds aanhouden op afzonderlijke betaal- of spaarrekeningen op naam van de VvE.

Box 3

Ten aanzien van het aandeel van de appartementseigenaar in die tegoeden heeft de Hoge Raad al in 2010 uitgemaakt dat het een vermogensrecht is dat moet worden aangegeven in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) en geen onderdeel is van de in box 1 belaste eigen woning. In het recente arrest is deze vraag opnieuw aan de Hoge Raad voorgelegd omdat het Burgerlijk Wetboek per 1 januari 2018 is gewijzigd, waarbij is bepaald dat het reservefonds van een VvE een wettelijke voorziening is, die niet tot het eigen vermogen van de VvE kan worden gerekend, dan wel dat er geen waarde in het economisch verkeer aan kan worden toegekend. De Hoge Raad bevestigt echter dat het aandeel in het reservefonds van een VvE onverkort in box 3 wordt belast.

Overigens heeft Hof Arnhem-Leeuwarden onlangs beslist dat een aandeel in een banktegoed van een VvE niet als overige bezitting, maar als banktegoed in box 3 moet worden verantwoord. Het belang daarvan is, in de forfaitaire spaarvariant, dat over banktegoeden een aanzienlijk lager forfaitair rendement wordt berekend dan over overige bezittingen. In de voorjaarsnota 2023 schrijft he Kabinet dat het aandeel in het vermogen van een VvE in de categorie banktegoeden zal worden geplaatst.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.