Zorgtoeslag: heeft u er recht op?

Gepubliceerd op: 29 april 2016

zorgtoeslag 2016 VWGNijhof

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming, voor mensen met een lager inkomen, in de kosten van hun zorgverzekering. De Belastingdienst/Toeslagen zet de manier waarop de zorgtoeslag wordt berekend helder uiteen in een uitgebreide folder. Hierna kort de belangrijkste onderdelen.

Zorgtoeslag

Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan.

  • U moet 18 jaar of ouder zijn.
  • U moet een Nederlandse zorgverzekering hebben afgesloten.
  • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning.
  • Uw inkomen mag niet te hoog zijn (zie hierna).
  • Uw vermogen mag niet te hoog zijn (zie hierna).

Het maximale bedrag van de zorgtoeslag is voor 2016: € 998.

Inkomenstoets

U heeft voor 2016 recht op het maximale bedrag van de zorgtoeslag als uw toetsingsinkomen niet hoger is dan € 19.758. Is uw toetsingsinkomen € 27.012 of hoger (met toeslagpartner: € 33.765 of hoger), dan heeft u geen recht op zorgtoeslag. Bij een toetsingsinkomen tussen € 19.758 en € 27.012 (of € 33.765) is de zorgtoeslag lager, naarmate het toetsingsinkomen hoger is. Op de website van de Belastingdienst/Toeslagen treft u een rekenmodule aan.

Uw definitieve toetsingsinkomen wordt vastgesteld na afloop van het toeslagjaar. De Belastingdienst geeft deze inkomensgegevens door aan de Belastingdienst/Toeslagen. In het toeslagjaar kunt u een voorschot op de toeslag ontvangen. U moet daarvoor een inschatting maken van uw toetsingsinkomen voor dat jaar. Als u uw toetsingsinkomen te laag heeft ingeschat, wordt de teveel uitbetaalde toeslag achteraf teruggevorderd.

Het toetsingsinkomen is:

  • als u aangifte inkomstenbelasting doet: uw verzamelinkomen;
  • als u geen aangifte inkomstenbelasting doet: uw loon/uitkering zoals dat blijkt uit uw loonstroken/uitkeringsspecificatie (uiteraard omgerekend naar jaarbedragen).

Vermogenstoets

Voor de vermogenstoets in het kader van de zorgtoeslag wordt aangesloten bij het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) zoals dat voor de inkomstenbelasting wordt vastgesteld. In box 3 worden zaken belast als bank- en spaartegoeden, beleggingen, tweede woning, enzovoorts. Het gaat om de waarde van deze vermogensbestanddelen op 1 januari van het toeslagjaar.

Als het vermogen op 1 januari hoger is dan de vrijstellingsgrens heeft u het hele jaar geen recht op zorgtoeslag. Bovenop het heffingvrij vermogen dat in box 3 in acht wordt genomen (in 2016: € 24.437), is voor de zorgtoeslag in 2016 € 82.504 vrijgesteld. Daarmee komt de vrijstellingsgrens in 2016 op € 106.941 (voor toeslagpartners: € 131.378, maar voor hen wordt uiteraard het gezamenlijke vermogen in aanmerking genomen).

LET OP: voor de huurtoeslag geldt een andere vermogenstoets!

Buitenland

Mensen die niet in Nederland wonen, kunnen recht hebben zorgtoeslag. Voor deze mensen geldt een aantal specifieke regels

Zorgtoeslag aanvragen

Als u recht heeft op zorgtoeslag moet u die zelf aanvragen. Dat moet digitaal geschieden via de website van de Belastingdienst/Toeslagen: www.toeslagen.nl. Voor het toeslagjaar 2016 moet de aanvraag uiterlijk 31 augustus 2017 zijn gedaan (deze termijn wordt verlengd als de Belastingdienst u uitstel heeft verleend voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting 2016).

U hoeft de aanvraag overigens niet jaarlijks te doen. Een eenmaal aangevraagde toeslag wordt in beginsel elk jaar automatisch voortgezet. Het is wel zaak om dit zelf goed in de gaten te houden. Ook is het verstandig om de voor uw toeslag(en) relevante wijzigingen in uw persoonlijk/financiële situatie direct door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.