Zoon met woning niet onvermogend

Gepubliceerd op: 26 september 2014

Tot 1 januari 2015 kan maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting worden geschonken, op voorwaarde dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning van de begiftigde. Daarna zijn we voor vrijgestelde schenkingen weer aangewezen op de “reguliere” vrijstellingen.

Eén van die vrijstelling betreft de schenking aan zogeheten “onvermogenden”. Dat is iemand die niet in staat is zijn of haar schulden te betalen. De vrijstelling vereist dat de schenking de onvermogende in staat stelt om zijn of haar schulden (deels) met de schenking te voldoen.

Op deze vrijstelling deed een zoon een vergeefs beroep ter zake van een schenking van zijn ouders in 2010 van € 38.794. Uit een arrest van de Hoge Raad uit 1985 blijkt dat alleen is vrijgesteld het bedrag dat de begiftigde nodig heeft om het deel van zijn schulden te voldoen dat resteert na het te gelde maken van zijn vermogensbestanddelen.

Het vermogen van de zoon in kwestie was positief. Hij stelde echter bij Hof Den Haag dat de werkelijke waarde van de woning minder was dan de WOZ-waarde van € 844.000, waardoor zijn vermogen toch negatief was. Het Hof stelde echter vast dat belanghebbende niet had doen blijken dat zijn schulden dringende betaling behoeven (enkel de constatering dat het vermogen van de begiftigde negatief is, is niet voldoende). Bovendien is, volgens het hof, een andere waarde dan de WOZ-waarde niet aan de orde omdat de WOZ-waarde was vastgesteld op peildatum 1 januari 2009 en derhalve gold gedurende het belastingjaar 2010.

Wie nog een beroep wil doen op de tijdelijke vrijstelling tot € 100.000 voor schenkingen aangaande de eigen woning moet overigens niet alleen zorgen dat die schenking vóór 1 januari 2015 is afgerond, maar dat de gift ook vóór 1 januari 2015 daadwerkelijk aan de eigen woning is besteed.

(Hof Den Haag, 23 maart 2014, nr. BK13/00269)

Andere artikelen