WOZ-vrijstellingen

Gepubliceerd op: 4 september 2017

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde vast van je onroerend goed. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Op basis van die waarde bepaalt de gemeente hoeveel onroerende zaakbelasting (OZB) je verschuldigd bent. De WOZ-waarde wordt ook door andere instanties, waaronder de Belastingdienst, gebruikt.

WOZ-vrijstellingen

De WOZ kent een aantal vrijstellingen. De voor ondernemers meest relevante WOZ-vrijstellingen zijn de:

  • cultuurgrondvrijstelling;
  • werktuigenvrijstelling.

Je vindt de andere WOZ-vrijstellingen in de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten.

Cultuurgrondvrijstelling

Deze vrijstelling is van toepassing op:

  • cultuurgrond (niet de ondergrond van gebouwen of bouwsels);
  • die bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd;
  • ten behoeve van de land- of bosbouw.

Volgens de Rechtbank Noord-Nederland kan de cultuurgrondvrijstelling ook van toepassing zijn voor zover de grond voor landbouwactiviteiten wordt gebruikt. Het gaat in die zaak om in de gemeente Tytjerkstradeel gelegen graslanden. Daarop wordt een paardenfokbedrijf annex -pension geëxploiteerd. Daarvan kwalificeert volgens de Rechtbank 10% tot 15% als landbouwactiviteit. De waarde van de percelen grasland viel daarom voor 10 tot 15% van hun waarde onder de cultuurgrondvrijstelling.

De Hoge Raad heeft in 2014 al beslist dat onder landbouw ook weidebouw en veehouderij wordt begrepen. En dat het begrip veehouderij niet beperkt is tot het fokken van vee voor consumptief gebruik. Ook het fokken van dieren, zoals paarden, met het oogmerk om ze te verhandelen, kwalificeert als veehouderij.

Werktuigenvrijstelling

Van alle WOZ-vrijstellingen krijgt de werktuigenvrijstelling in de rechtspraak de meeste aandacht. Een werktuig moet van de onroerende zaak kunnen worden afgescheiden. Dat moet kunnen geschieden zonder dat de onroerende zaak schade van betekenis oploopt. Natuurlijk moet het werktuig ook niet op zichzelf als een onroerende zaak kunnen worden gezien.

 

Andere artikelen