Woon-werkkilometers van thuiswerkers (update 22-8-2023)

Gepubliceerd op: 22 augustus 2023

Woon-werkverkeer met de auto van de zaak wordt in het kader van de BTW gezien als privégebruik. Wordt dit anders wanneer de werknemer (veel) thuiswerkt?

Hoofdregel

De Advocaat-Generaal (AG) bij de Hoge Raad concludeert van niet. De AG stelt vast dat uit het arrest Fillibeck van het Hof van Justitie blijkt dat de hoofdregel is dat woon-werkverkeer wordt gezien als privégebruik omdat de werknemer de keuze maakt voor de woonplaats. En die keuze is bepalend voor de lengte van het traject en het vervoermiddel dat de werknemer zal gebruiken. De AG ziet niet in hoe dit anders wordt wanneer de werknemer thuis werkt.

Bijzondere omstandigheden

Alleen de omstandigheid dat het zich verplaatsen van de woning naar de plaats van de werkzaamheden noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk is onvoldoende om te concluderen dat geen sprake is van privékilometers. Bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen we als gevolg hebben dat geen sprake is van privékilometers. Het Hof van Justitie noemt als omstandigheden: dat alleen de werkgever een passend vervoermiddel kan verstrekken of dat de plaats van tewerkstelling niet vaststaat maar verandert (het arrest Fillibeck betreft bouwvakkers die op verschillende bouwplaatsen werken).

Woon-werkadres

Belanghebbende stelt dat, doordat de werknemer thuis mag werken, het huis van de werknemer een woon-werkadres is geworden. Wanneer de werknemer vervolgens toch naar kantoor moet komen, is sprake van een zakelijke rit tussen twee werkplekken. Dit betoog gaat, volgens de AG, niet op omdat daarmee wordt miskend dat het huis van de (mede) thuis werkende werknemer óók een privékarakter heeft.

Wij zijn benieuwd naar het oordeel van de Hoge Raad.

Op 18 augustus 2023 heeft de Hoge Raad de zienswijze van de AG bevestigd. De mogelijkheid van werknemers om thuis te werken brengt, aldus de Hoge Raad, geen wijziging in het karakter van de ritten die ze maken tussen hun woning en het kantoor van hun wekgever.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.