Wijzigingen arbeidsovereenkomst 1-1-2015

Gepubliceerd op: 7 januari 2015

20150107_Gert-Jan Brinkman inzake wijzigingen arbeidsrecht_VWGNijhof

Bij de start van het nieuwe jaar attenderen wij u er op dat u bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst rekening dient te houden met nieuwe wetgeving. Vanaf 1 januari 2015 is een deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden waardoor oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties wordt ontmoedigd en de rechtspositie van flexwerkers (onder andere uitzendkrachten en payrollwerknemers) wordt gewijzigd. Het is niet meer mogelijk om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst aangegaan voor 1 januari 2015 blijft wel geldig. Het opnemen van een concurrentiebeding is eveneens niet meer toegestaan indien het een tijdelijke arbeidsovereenkomst betreft. Uitzondering hierop is dat een concurrentiebeding wel mag worden opgenomen indien zwaarwichtige bedrijfsbelangen dit kunnen rechtvaardigen. Neemt u wel een concurrentiebeding op dan dient het zwaarwichtige bedrijfsbelang schriftelijk te worden gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst. Deze wijziging geldt in beginsel ook voor het relatiebeding.

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer dient u uiterlijk een maand voor het einde van de contractduur uw werknemer schriftelijk bekend te maken of u het dienstverband wel of niet zou willen voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Verzuimt u dit dan riskeert u als werkgever een geldboete van maximaal een maandsalaris. Deze aanzegtermijn geldt voor arbeidsovereenkomsten die aflopen vanaf 1 februari 2015. Een arbeidsovereenkomst welke bijvoorbeeld op 15 februari eindigt dient uiterlijk op 14 januari te worden aangezegd.

De genoemde wijzigingen zijn van toepassing op arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 januari 2015, tenzij een cao van toepassing is waarvoor overgangsrecht geldt.

Let op het aantal tijdelijke contracten!

Bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst dient naast bovengenoemde ook rekening te worden gehouden met de wetswijzigingen welke per 1 juli 2015 in werking zullen treden. Per 1 juli 2015 mag u namelijk nog maar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten over een periode van twee jaar aangaan. De tussenpoos van drie maanden, om de keten van contracten te doorbreken, wordt gewijzigd naar zes maanden. Deze nieuwe wetgeving zal gaan gelden voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 worden aangegaan. U doet er derhalve verstandig aan om daar nu al rekening mee te houden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om één tijdelijke arbeidsovereenkomst van zeven maanden aan te gaan en twee van acht maanden of om het nieuwe contract voor 1 juli 2015 te laten eindigen. U voorkomt zodoende het recht op een vast contract en op een eventuele transitievergoeding.

Tip: Ziet u door de bomen het bos niet meer, neem dan voor een juiste afstemming van de nieuwe wetgeving contact met ons op.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.