Wet pensioenverdeling bij scheiding

Gepubliceerd op: 31 december 2018

Bij een echtscheiding wordt het vermogen verdeeld tussen de ex-partners. Apart van het vermogen worden de pensioenaanspraken verdeeld, met toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Beoogde ingang van de nieuwe wet is 1 januari 2021.

Nieuwe wet

Het is de bedoeling om deze wet te vervangen door de Wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps). Voor deze wet is op 10 december 2018 de internetconsultatie gestart. Op die manier biedt de wetgever iedereen de gelegenheid om op- en aanmerkingen te maken, voordat het wetsvoorstel wordt ingediend bij het parlement.

Hoofdregel wordt: conversie

Onder de huidige Wvps heeft de ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar aandeel in de pensioenaanspraken. De ex-partner blijft daardoor voor de uitbetaling van de pensioenuitkeringen afhankelijk van de pensioengerechtigde.

In het wetsvoorstel krijgt de ex-partner standaard een eigen recht op de pensioenuitkeringen. Dat wordt aangeduid als conversie. De aanspraken op pensioen worden geconverteerd van aanspraken op naam van de pensioengerechtigde naar aanspraken op naam van de ex-partner. De ex-partner is dan voor het pensioen niet meer financieel afhankelijk van de pensioengerechtigde. De pensioenverzekeraar keert het pensioen dan rechtstreeks aan de ex-partner uit.

Onder de huidige Wvps kan bij echtscheiding worden gekozen voor conversie van de pensioenaanspraken. Maar dat gebeurt in de praktijk meestal niet. Onder de nieuwe Wps kunnen partners er voor kiezen om niet te converteren.

Bijzonder partnerpensioen

De ex-partner heeft onder de huidige Wvps recht op:

  • 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen;
  • 100% van het tot de echtscheiding opgebouwde partnerpensioen (dit wordt ook wel het bijzonder partnerpensioen genoemd).

Het bijzonder partnerpensioen bedraagt onder de nieuwe Wps nog slechts 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde partnerpensioen.

Samenwoners

De Wps zal, net als de huidige Wvps, alleen van toepassing zijn bij echtscheiding. De ex-partner in een samenwoonrelatie krijgt geen recht op 50% van het tijdens het samenwonen opgebouwde ouderdomspensioen. De ex-partner heeft wel recht op het bijzonder partnerpensioen (50% van het tijdens de samenwoonperiode opgebouwde partnerpensioen). Maar daar moeten de partners dan wel om verzoeken bij de uitvoerder van de pensioenregeling.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.