VWGNijhof en de VIA 2016

Gepubliceerd op: 19 januari 2017

VIA Belastingdienst app VWGNijhof

Ook voor het belastingjaar 2016 vult de Belastingdienst uw aangifte inkomstenbelasting al deels voor u in. Dit onder de naam VIA: de vooringevulde aangifte. Deze notitie is ook beschikbaar in PDF.

Ophalen

VWGNijhof kan, net als in 2015, uw VIA-gegevens voor 2016 ophalen bij de Belastingdienst. U moet ons daarvoor wel machtigen. Dat moet u elk jaar opnieuw doen.

Machtiging

Wij hebben de Belastingdienst gevraagd om u het machtigingsformulier toe te sturen. De Belastingdienst zal u een brief sturen met daarin een verificatiecode. Door deze brief aan ons door te sturen, machtigt u ons om uw VIA-gegevens te downloaden bij de Belastingdienst en die gegevens te gebruiken bij het samenstellen van uw aangifte inkomstenbelasting voor 2016.

VIA-gegevens

De VIA omvat helaas nog niet alle gegevens die nodig zijn om een volledige en juiste aangifte inkomstenbelasting te doen. Bovendien zijn de VIA-gegevens niet altijd correct.

De Belastingdienst hamert er, met in haar voetspoor de belastingrechter, op dat de verantwoordelijkheid voor een tijdige, juiste en volledige aangifte voor de volle 100% rust op de belastingplichtige; op u. Ook als u de gegevens van de VIA gebruikt.

Het is daarom verstandig om de VIA-gegevens te (laten) controleren en daar waar nodig te corrigeren en aan te vullen. Een onjuiste en/of onvolledige aangifte kan door de Belastingdienst worden bestraft met forse administratieve boetes.

De VIA-gegevens bevatten met name de volgende informatie.

  • Gegevens over uw loon en/of uitkering(en), afkomstig van uw werkgever(s) en uitkeringsinstantie(s).
  • De WOZ-waarde van uw eigen woning; afkomstig van uw gemeente.
  • De gegevens van uw hypothecaire geldlening(en).
  • De saldi van uw bankrekeningen.
  • De opgave van dewaarde van uw effectendepot(s).
  • De door de Belastingdienst opgelegde voorlopige aanslagen.

Andere gegevens moet u zelf (laten) toevoegen. Een overzicht van de (mogelijk) voor uw aangifte inkomstenbelasting relevante gegevens vindt u in het artikel “Bescheiden voor IB 2016 verzamelen”, in de rubriek actueel op onze website (vwg.nl). Uiteraard sturen wij u dit overzicht desgewenst ook graag toe per e-mail of post.

Ons advies

  • Stuur ons de brief van de Belastingdienst met de verificatiecode voor het downloaden van de VIA-gegevens (wacht daarmee niet te lang: wij moeten uw machtiging op tijd kunnen activeren).
  • Maar verzamel ook alle in uw aangifte te verwerken gegevens, zodat wij de VIA-gegevens kunnen controleren en de ontbrekende informatie kunnen aanvullen.
  • Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op.

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.