Vrijwilliger of werknemer?

Gepubliceerd op: 12 november 2018

Is een vrijwilliger in dienstbetrekking bij de vereniging? Een werknemer kun je immers niet zomaar ontslaan.

Arbeidsovereenkomst

Deze vraag is aan de orde in een zaak waarin de Rechtbank Amsterdam recent heeft beslist. Het gaat om een technisch coördinator bij een amateurvoetbalvereniging. De vereniging zegt de relatie met de coördinator op in maart 2018. De coördinator is van mening dat sprake is van een onrechtmatige opzegging van zijn arbeidsovereenkomst. Hij vordert doorbetaling van het loon over de nog resterende 3 maanden van de looptijd van zijn contract.

Vreemd in de casus is dat er een door de coördinator opgestelde arbeidsovereenkomst ligt, die niet door de vereniging is ondertekend. De vereniging heeft de coördinator een “Vrijwilligersregeling Trainer” toegestuurd, maar ook dit stuk is kennelijk niet ondertekend. De coördinator is van 1 september 2017 tot begin maart 2018 actief geweest bij de verenging en heeft daarvoor een vergoeding ontvangen van € 550 per maand.

Omstandigheden van het geval

De Rechtbank oordeelt dat aan de hand van alle omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daarbij moet acht worden geslagen op de manier waarop partijen uitvoering hebben gegeven aan hun rechtsverhouding. Niet doorslaggevend is wat partijen beoogd hebben.

De Rechtbank acht voldoende onderbouwd dat de coördinator de werkzaamheden persoonlijk moet vervullen. Het gaat de vereniging om de persoon van de coördinator. Uitgezonderd bij ziekte en andere calamiteiten is het niet de bedoeling dat hij zich laat vervangen.

Ook is volgens de rechtbank sprake van een gezagsverhouding. De taken van de coördinator staan beschreven in het Technisch Jeugdplan van de vereniging. En in de door de verenging opgestelde “Vrijwilligersregeling Trainer” staan specifieke taken en verantwoordelijkheden beschreven, alsmede dat er twee keer per seizoen een beoordeling van de trainer plaatsvindt.

De Rechtbank concludeert uit dit alles dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. En die is niet rechtsgeldig beëindigd. Er is geen sprake van een voor ontslag op staande voet vereiste dringende reden, die onverwijld aan de coördinator is meegedeeld. De Rechtbank veroordeelt de vereniging tot doorbetaling van het loon over de resterende termijn van het contract.

Bestuurders aansprakelijk?

De coördinator stelt de bestuurders van de vereniging persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van het achterstallige loon. Hen wordt verweten dat ze het onrechtmatig handelen van de verenging jegens de coördinator hadden moeten voorkomen. Dit doelt op de door de vereniging gehanteerde fiscale constructie. Om te voldoen aan de regels van de fiscale vrijwilligersregeling moest het aan de coördinator toekomende bedrag worden overgemaakt naar 4 verschillende bankrekeningen.

De Rechtbank gaat hier niet in mee. Hoewel de handelwijze niet lijkt te voldoen aan de fiscale eisen, is enkel dit gegeven onvoldoende om de beoogde persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders aan te nemen. De coördinator had per bestuurder moeten stellen welke concrete gedraging die bestuurder persoonlijk verweten wordt.

De fiscale vrijwilligersregeling houdt in dat op aan een vrijwilliger uitbetaalde vergoedingen geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden wanneer per maand maximaal € 150 en per kalenderjaar maximaal € 1.500 aan de vrijwilliger wordt vergoed of verstrekt. Zie onze factsheet Vrijwilliger. De bedragen van de vrijwilligersregeling worden per 1 januari 2019 verhoogd naar € 170 per maand en € 1.700 per jaar.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.