Voorzieningen: belasting besparen!

Gepubliceerd op: 24 juni 2016

voorzieningen VWGNijhof

Een voorziening wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen, waarvan de omvang en het tijdstip waarop de verplichtingen (waarschijnlijk) ontstaan vaak niet volledig bekend zijn. Het vormen van een voorziening levert in een jaar een belastingbesparing op. Een voorziening die blijvend op de balans mag staan levert een nog grotere besparing op!

Voorwaarden

Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel mag er al snel een voorziening worden gevormd, goedkoopmansgebruik is hierbij het uitgangspunt. De voorzieningen die in de fiscale praktijk voorkomen zijn:

1. Een zogenaamde kostenegalisatie reserve. Dit is een reserve/voorziening voor het gelijkmatig verdelen van kosten over meerdere jaren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
– de kosten leiden tot een piek in de uitgaven;
– de kosten zijn naar verhouding omvangrijk (Hoge Raad 20 augustus 1980).

2. Meest gebruikelijke is de algemene voorziening. Hiervoor geldt een aantal vereisten:
– oorsprongeis: de kosten vinden hun oorsprong in feiten en omstandigheden van dit jaar;
– toerekeningseis: de kosten kunnen aan deze periode worden toegerekend;
– zekerheidseis: er is een redelijke mate van zekerheid dat moet worden betaald (Hoge Raad 5 maart 1975).

Voorbeelden van voorzieningen

Enkele voorbeelden van voorzieningen om de belastingdruk te verminderen zijn:

1. Voorziening garantieverplichtingen: indien er garanties worden verleend kan gebruik worden gemaakt van deze voorziening. Het is hiervoor noodzakelijk om een redelijke administratie te voeren die aan deze voorziening ten grondslag ligt.

2. Borgtochtverplichtingen voorzieningen: indien een borgstellingsprovisie wordt ontvangen, mag een transitoria worden gevormd op de passief zijde van de balans. Indien de borgstelling vervalt, dient de opgenomen voorziening vrij te vallen.

3. Serviceverlening voorzieningen: deze wordt gevormd op basis van een schatting van de kosten die betrekking hebben op de service.

4. Onderhoudskosten voorzieningen: kosten die eens in de zoveel jaar moeten worden gemaakt voor periodiek onderhoud worden door middel van een voorziening gelijkmatig toegerekend aan de jaren van economische veroorzaking.

5. Voorzieningen jubileumkosten: opletten hierbij in verband met de rechtspraak. Hier wordt namelijk de voorziening niet toegelaten. In de literatuur denkt men hier anders over.

6. Voorziening openstaande vakantiedagen: aan het eind van een jaar wordt vaak een tijdsevenredig deel van het vakantiegeld voorzien, dit wordt gebruikelijk geacht. Ook voor de achterstand in de opneming van vakantiedagen mag een voorziening worden gevormd. Het is in lijn met goed koopmansgebruik dat voor de openstaande vakantiedagen die in de toekomst nog worden opgenomen of moeten worden uitbetaald een voorziening wordt gevormd.

7. Proceskosten voorzieningen: indien een juridische procedure tegen de onderneming in zicht is mag er op de balans een voorziening worden opgenomen waarin de geschatte interne kosten en de kosten van juridische bijstand die zien op deze procedure tot uitdrukking komen. Verder mag het bedrag aan mogelijk te betalen schadevergoeding in de voorziening worden opgenomen.

8. Reorganisatie voorziening: zodra er een besluit tot reorganisatie is genomen of blijkt dat dit noodzakelijk is mag een voorziening worden gevormd voor de geschatte kosten die hiermee verband houden, zoals kosten die zien op het opzeggen van huurcontracten, het ontmantelen van installaties en het afvloeien van personeel.

Het is fiscaal gezien zeker de moeite om kritisch na te gaan of in uw geval de juiste voorzieningen zijn gevormd, dan wel kunnen worden gevormd. Ten slotte heeft u met zorgvuldig bepaalde voorzieningen een beter beeld van het vermogen van uw onderneming.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.