Voorwaarden schenkingsvrijstelling € 100.000

Gepubliceerd op: 5 januari 2017

schenkingsvrijstelling jubelton vwgnijhof

Met ingang van 2017 kan aan iedereen tussen 18 en 40 jaar belastingvrij (maximaal) € 100.000 worden geschonken (deze schenkingsvrijstelling is inmiddels ook wel bekend als de jubelton). Voorwaarde is dat het geschonken bedrag word besteed aan de eigen woning van de begiftigde. In een aanpassing van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting heeft de Staatssecretaris van Financiën een aantal nadere voorwaarden opgenomen.

Onvoorwaardelijk schenken

De schenking moet onvoorwaardelijk zijn. Dat betekent dat er geen onzekerheid mag bestaan omtrent de schenking. Daarnaast mag de schenking niet achteraf ongedaan gemaakt kunnen worden door de schenking herroepelijk te maken.

De enige uitzondering is schenken onder de ontbindende voorwaarde dat het geschonken bedrag niet conform de voorwaarden is besteed aan de eigen woning. Deze ontbindende voorwaarde moet dan schriftelijk worden vastgelegd.

Bewijs

De begiftigde moet, als de Belastingdienst daar om vraagt, met schriftelijke stukken doen blijken dat het ontvangen bedrag tijdig is gebruikt voor de eigen woning. “Doen blijken” is een verzwaring van de bewijslast en opzichte van voorgaande jaren. Voorheen was het voldoende dat de correcte aanwending van de schenking werd “aannemelijk gemaakt”.

De besteding van de schenking moet zijn gedaan uiterlijk aan het einde van het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de schenking is ontvangen. Het is ook toegestaan om aanvullend vrijgesteld te schenken in de twee kalenderjaren volgend op het kalenderjaar waarin de schenking is ontvangen.

Voorbeeld 1
Een kind ontvangt in 2017 een schenking van € 100.000 voor de verbouwing van zijn eigen woning. Dit bedrag moet dan uiterlijk op 31 december 2019 volledig zijn besteed aan de verbouwing. Als dat niet het geval is, vervalt de vrijstelling voor het deel van de schenking dat niet (op tijd) is gebruikt. Indien de hiervoor beschreven ontbindende voorwaarde aan de schenking is verbonden, vervalt de schenking (eventueel voor het deel dat niet of niet tijdig voor de eigen woning is gebruikt).
Overigens mag een deel van de schenking van € 100.000 worden toegerekend aan de reguliere schenkingsvrijstelling (van ruim € 5.000, eventueel verhoogd naar ongeveer € 25.000). Dat deel hoeft niet voor de eigen woning te worden gebruikt.

Voorbeeld 2
Een kind ontvangt in 2017 een schenking van € 50.000 voor aanschaf van de eigen woning. In 2018 en 2019 ontvangt het kind € 25.000 voor de verbouwing van de woning. De schenkingen in 2018 en 2019 zijn vrijgesteld binnen de schenkingsvrijstelling van € 100.000. Het in 2017 ontvangen bedrag moet uiterlijk in 2019 zijn gebruikt voor de woning. De in 2018 en 2019 ontvangen bedragen uiterlijk 2020, respectievelijk 2021.
In 2018 en 2019 mag het kind tevens belastingvrije schenkingen ontvangen onder de reguliere vrijstelling (deze vrijstelling bedraagt in 2017: € 5.320).

Meldingsplicht

Pas (uiterlijk) 3 jaar na de schenking kan worden vastgesteld of de schenkingsvrijstelling terecht is toegepast. Met het oog daarop is de termijn waarbinnen de Belastingdienst de aanslag schenkbelasting moet hebben vastgesteld verlengd met 2 jaar. Deze verlenging geldt alleen voor schenkingen onder de vrijstelling van € 100.000. Voor andere schenkingen blijft de aanslagtermijn 3 jaar.

Daarnaast wordt aan de verkrijger de verplichting opgelegd om aan de Belastingdienst te melden dat het ontvangen bedrag niet of niet tijdig is besteed aan de eigen woning. Deze melding moet worden gedaan vóór 1 juni van het derde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de schenking is ontvangen.

Voorbeeld 3
Het kind uit voorbeeld 1 besteedt slechts € 90.000 aan de eigen woning. Dat moet dan uiterlijk 1 juni 2020 aan de Belastingdienst worden gemeld.

Deskundige begeleiding

Een schenkingsvrijstelling van € 100.000 is natuurlijk zeer aantrekkelijk. Maar er is een aantal zeer strikte voorwaarden aan verbonden. Deskundige begeleiding van de schenking en goede schriftelijke vastlegging voorkomt verrassingen achteraf. VWGNijhof is u graag van dienst.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.