Volledige vrijstelling startende stichting

Gepubliceerd op: 21 januari 2022

Een stichting die nog geen 5 jaar bestaat, hoeft het grensbedrag van de generieke vrijstelling in de vennootschapsbelasting niet tijdsevenredig toe te passen.

Indien en voor zover

Een stichting (hetzelfde geldt voor een vereniging) is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover de stichting een onderneming drijft. Onder het drijven van een onderneming wordt ook verstaan het in concurrentie treden met ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Generieke vrijstelling

Stichtingen en verenigingen, die een onderneming drijven, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien:

  • de winst van het kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 15.000 of;
  • in het kalenderjaar en de voorafgaande kalenderjaren samen niet meer dan € 75.000.

In een jaar waarin verlies wordt gerealiseerd, wordt de winst op nihil gesteld.

Stichtingen en verenigingen die de generieke vrijstelling niet willen toepassen kunnen de Belastingdienst daar uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting om verzoeken. Ze zijn dan wel 5 jaar aan deze keuze gebonden. Als na afloop van deze 5 jaar de keuze niet wordt opgezegd, loopt deze vervolgens weer voor (telkens) 5 jaar door.

Niet tijdsevenredig

De Hoge Raad heeft beslist in een zaak waarin een in 2009 opgerichte stichting de volgende winsten had gerealiseerd:

  • 2010: € 9.884
  • 2011: € 28.443
  • 2012: € 31.414

Alleen in 2010 blijft de stichting derhalve onder de drempel van € 15.000. In 2011 en 2012 blijven de winsten onder de drempel van € 75.000, maar is de Belastingdienst van mening dat deze drempel tijdsevenredig moet worden toegepast. Dan zou deze drempel in 2011 en 2012 worden overschreden:

  • drempel 2011: 2/5 * € 75.000 = € 30.000 (winst: € 9.884 + € 28.443 = € 38.327);
  • drempel 2012: 3/5 * € 75.000 = € 45.000 (winst: € 38.327 + € 31.414 = € 69.741).

De Hoge Raad beslist echter dat de drempel NIET tijdsevenredig hoeft te worden toegepast. Daardoor is in 2011 en 2012 de generieke vrijstelling van toepassing en blijft de stichting buiten de heffing van vennootschapsbelasting.

Andere artikelen