Vergroening arbeidsvoorwaarden

Gepubliceerd op: 29 juni 2023

De AWN meldt dat werkgevers graag aan de slag gaan met de vergroening van hun arbeidsvoorwaarden, maar daarbij aanlopen tegen de fiscale regelgeving en tegen hoge kosten.

Fiscale regelgeving

Op zich lijkt ons de fiscale regelgeving op dit terrein duidelijk: er zijn geen fiscale regels die betrekking hebben op de vergroening van de arbeidsvoorwaarden. Alles wat de werkgever op dit terrein doet, zal dan ook in beginsel leiden tot een met loonbelasting te belasten voordeel.

De bestaande fiscale regels kunnen in het kader van deze vergroening slechts beperkt worden ingezet. De AWN geeft aan dat de focus van werkgevers in het kader van verduurzaming van de arbeidsvoorwaarden op dit moment met name ligt bij mobiliteit: (elektrische) fiets, elektrische (lease-)auto en het stimuleren van thuiswerken. Daarnaast stimuleren werkgever de aanschaf van thuiswerkmeubilair. Dat zijn precies die zaken waarvoor op dit moment al wel fiscale regels bestaan.

Hoge kosten

Het lijkt erop dat het andere probleem dat wordt gesignaleerd, hogere kosten, hier deels rechtstreeks uit voortvloeit. Het ontbreken van fiscale regels, ofwel van vrijstellingen of lage waarderingen van loonbestanddelen, betekent dat de kosten worden verhoogd met af te dragen loonbelasting.

Een werkgever die, in het kader van het stimuleren van vergroening, bijvoorbeeld € 1.000 wil bijdragen in de kosten van zonnepanelen die de werknemer op zijn of haar eigen woning laat aanbrengen, moet € 980 aan loonbelasting afdragen (uitgaande van het hoogste tarief zonder heffingskortingen). De totale kosten komen dan voor de werkgever op € 1.980. Als deze werkgever het loonbestanddeel aanwijst voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling en het maximum van die ruimte wordt overschreden, is de werkgever 80% * € 1.000 = € 800 aan loonbelasting verschuldigd en komen de kosten voor de werkgever in totaal op € 1.800.

Lobby

Bekeken vanuit de loonbelasting is het niet onlogisch dat de werknemer een privé-investering, bijvoorbeeld in zonnepanelen voor de eigen woning van de werknemer, betaalt uit netto loon (loon dat is belast met loonbelasting). De vraag of hiervoor faciliteiten in de loonbelastingen moeten worden geïntroduceerd, is een politieke. Enerzijds betreft dit de vraag of een faciliteit in de loonbelasting een goede manier is om verduurzaming te faciliteren. Anderzijds ligt er de budgettaire vraag, aangezien elke faciliteit in de loonbelasting (belasting)geld kost.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.