Vereenvoudiging BTW-regels e-commerce

Gepubliceerd op: 17 augustus 2018

Sinds 2015 worden telecommunicatie-, omroep-, en elektronische diensten met BTW belast in het land waar de afnemer van die diensten woont. Het maakt daarbij niet uit of de afnemer voor de BTW een ondernemer dan wel een particulier is.

Ondernemer of particulier

Als de afnemer voor de BTW een ondernemer is, ontstaat in het algemeen geen probleem. Wanneer de afnemer buiten de Europese Unie is gevestigd, hoeft op grond van het EU-recht geen BTW te worden afgedragen (mogelijk wel naar het recht van het land waar de afnemer is gevestigd).
Als de afnemer is gevestigd in een andere lidstaat van de EU wordt de heffing van de BTW verlegd naar de afnemer.

Is de afnemer een in de EU woonachtige particulier dan moet de presterende ondernemer de BTW afdragen in de lidstaat waar de afnemer woont. Gelukkig kan dat voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten bij de fiscus van de lidstaat waar de presterende ondernemer is gevestigd. Via het Mini One Stop Shop systeem (MOSS) geeft hij de in alle afzonderlijke lidstaten verschuldigde BTW in één keer aan. En de lidstaten verrekenen onderling de verschuldigde BTW.

Vereenvoudiging

Met ingang van 1 januari 2019 komen er drie vereenvoudigingen in dit systeem:

  1. ondernemers, die slechts in één EU-lidstaat zijn gevestigd, met een omzet van niet meer dan € 10.000 aan telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten aan consumenten in een andere lidstaat, mogen de BTW van hun eigen land berekenen;
  2. buiten de EU gevestigde ondernemers kunnen ook gebruik maken van MOSS;
  3. ondernemers die gebruik maken van MOSS mogen de factureringsregels van hun eigen lidstaat toepassen (voor Nederlandse ondernemers betekent dit dat aan particulieren geen BTW-factuur hoeft te worden uitgereikt).

Daarnaast wordt, ook per 1 januari 2019, de bewijsregel versoepeld. Ondernemers, die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verrichten aan consumenten, moeten op dit moment aan de hand van (minstens) twee niet tegenstrijdige bewijsstukken bewijzen waar de afnemer woont. Met ingang van 1 januari 2019 volstaat één bewijsstuk. Dit bewijsstuk mag niet afkomstig zijn van de dienstverrichter of van de afnemer.

Met ingang van 1 januari 2021 volgen nog twee vereenvoudigingen van MOSS:

  1. de aangifte- en betaaltermijn wordt verlengd van 20 dagen naar een maand (na het einde van het kalenderkwartaal waarop de MOSS-aangifte betrekking heeft);
  2. correcties mogen worden verwerkt in de eerstvolgende MOSS-aangifte (dat moet nu in de oorspronkelijke MOSS-aangifte).

Deze maatregelen worden op grond van een Europese uitvoeringsverordening direct van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. In de belastingplannen die op Prinsjesdag 2018 bekend worden gemaakt, zullen hoogstwaarschijnlijk de benodigde aanpassingen in de Nederlandse wetgeving worden meegenomen.

Vereenvoudiging regels afstandsverkopen

Met ingang van 1 januari 2021 zullen ook de regels rond afstandsverkopen (van goederen) worden vereenvoudigd. Dit komt er op neer dat de bestaande drempels zullen vervallen. De hiervoor aangegeven drempel van € 10.000 gaat dan ook voor afstandsverkopen gelden. En de MOSS gaat ook werken voor afstandsverkopen (maar alleen voor binnen de EU gevestigde ondernemers). Installatie- en montageleveringen, alsmede de levering van nieuwe vervoermiddelen, kunstvoorwerpen en margegoederen vallen buiten het bereik van de nieuwe regels voor afstandsverkopen.

We berichtten hier eerder al eens over in ons artikel Webwinkel betaalt BTW in vestigingsland.

Afschaffing invoervrijstelling

Onderdeel van de in dit artikel beschreven voorstellen is ook de afschaffing van de invoervrijstelling voor kleine zendingen. Op dit moment is de invoer van goederen van buiten de EU vrijgesteld van BTW indien de waarde van die goederen maximaal € 22 bedraagt. Deze vrijstelling levert Europese ondernemers een concurrentienadeel op ten opzichte van buiten de EU gevestigde leveranciers. Dit nadeel wordt pas per 1 januari 2021 opgeheven. Gelijktijdig komen er vereenvoudigingen voor de afdracht van de BTW ten aanzien van op de invoer van goederen volgende afstandsverkopen binnen de EU.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.