Verblijfkosten van chauffeurs

Gepubliceerd op: 15 april 2016

verblijfkosten chauffeurs VWGNijhof

Chauffeurs die internationale ritten rijden, maken kosten omdat ze niet op de voor anderen reguliere tijden thuis kunnen eten en slapen: verblijfkosten.

Verblijfkosten van eigen rijders

Transportondernemers die eigen baas zijn (eigen rijders) en die internationale ritten maken, mogen hun verblijfkosten aftrekken van hun winst uit onderneming. Uit doelmatigheidsoverwegingen is voor deze aftrek een forfaitair bedrag vastgesteld. Dit bedraagt voor ritten in 2016 € 35,- per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld. De bedragen van eerdere jaren vindt u op de website van de Belastingdienst.

LET OP: de van de winst afgetrokken verblijfkosten zijn beperkt aftrekbare kosten (dit wordt in het besluit expliciet aangestipt)!

Deze forfaitaire aftrek is vastgelegd in een besluit. Dit besluit bevat ook de voorwaarden voor de toepassing van de aftrek:
– de aftrek geldt alleen voor ritten die langer dan 24 uur duren;
– de verste bestemming van de rit is niet in Nederland gelegen;
– het aantal gereden dagen moet worden aangetoond (met tachograafschijven, facturen, rittenstaten, etc.);
– de dagen van vertrek en terugkomst tellen voor de helft mee;
– als het besluit wordt toegepast, geldt het voor alle kwalificerende ritten in het betreffende jaar (elk jaar kan opnieuw gekozen worden of het besluit wel of niet wordt toegepast).

Een gelijke goedkeuring geldt voor transportondernemers die vanuit plaatsen gelegen meer dan 50 km buiten hun woonadres internationale ritten maken. Onder voorwaarden mogen die ritten korter duren dan 24 uur.

Vanzelfsprekend hoeven de daadwerkelijke verblijfkosten bij toepassing van de forfaitaire regeling door de eigen rijder niet met bescheiden te worden onderbouwd. De regeling behelst daarmee voor de eigen rijder een flinke administratieve vereenvoudiging.

Verblijfkosten van werknemers

Chauffeurs die als werknemer internationale ritten maken, hebben op grond van artikel 40 van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer recht op vergoeding door hun werkgever van hun verblijfkosten.

Deze vergoedingen vallen tot en met 2016 op basis van afspraken tussen de belangenorganisaties van transportbedrijven en de Belastingdienst onder een gerichte vrijstelling. Dat betekent dat de vergoedingen vrij van loonheffingen worden uitgekeerd, zonder dat de vrije ruimte van de werkkostenregeling er mee wordt belast.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.