VAR wordt BGL

Gepubliceerd op: 23 september 2014

Al in 2012 kondigde het Kabinet maatregelen aan rond de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR). De opdrachtgever zou worden betrokken bij (en medeverantwoordelijk zijn voor) de aanvraag van de VAR door middel van een webmodule. Dat bleek wat complexer dan verwacht, waardoor de invoering van de maatregelen wat vertraging heeft opgelopen, maar onlangs is dan toch het wetsvoorstel ingediend waarmee de wijzigingen mogelijk worden gemaakt.

De 4 soorten VAR worden “vervangen” door de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). De BGL kan namelijk slechts twee uitkomsten hebben: wel of niet loonheffingen inhouden. Dit betreft uitsluitend de kwalificatie van de relatie tussen opdrachtgever en -nemer voor de loonheffingen. In het kader van de inkomstenbelasting is de Belastingdienst niet gebonden aan de BGL.

De medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de BGL wordt vormgegeven door in de beschikking niet alleen het soort werkzaamheden te vermelden, maar tevens de wijze waarop en de condities waaronder in de praktijk wordt gewerkt. Dit betreft alleen omstandigheden waarop de opdrachtgever beslissende invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld: of de opdrachtnemer zich mag laten vervangen voor de uitvoering van de werkzaamheden, wie het risico draagt bij schade bij de uitvoering van de werkzaamheden en of de opdrachtnemer zelf de werktijden mag bepalen. Zaken waarop de opdrachtgever geen invloed heeft, hoeft hij niet te controleren. Deze zaken worden ook niet in de beschikking vermeld. Het gaat bijvoorbeeld om het aantal opdrachtgevers voor wie de opdrachtnemer werkt en de investeringen die de opdrachtnemer doet.

Als blijkt dat de in de BGL vermelde condities, waaronder in de praktijk zou worden gewerkt, niet overeenkomen met de feitelijke situatie legt de Belastingdienst aan de opdrachtgever een correctieverplichting of een naheffingsaanslag op. De opdrachtgever is dan alsnog loonheffingen verschuldigd over de aan de houder van de BGL uitbetaalde bedragen. De bewijslast rust dan uiteraard op de Belastingdienst.

Zodra de wet in de Staatscourant is geplaatst, wordt het mogelijk om een BGL aan te vragen. Op dat moment zal de voor de aanvraag van de BGL te gebruiken webmodule operationeel zijn. Deze webmodule moet door opdrachtgever en –nemer gezamenlijk worden ingevuld. Direct na het invullen van de vragenlijst wordt zichtbaar of de aanvraag wordt gehonoreerd. Daarnaast wordt de geldigheidsduur van een VAR die betrekking heeft op 2014 verlengd tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarmee de BGL wordt ingevoerd. Wie nog geen VAR 2014 heeft of wie andere werkzaamheden gaat uitvoeren, kan nog een VAR aanvragen.

Andere artikelen