Je huurt een artiest of beroepssporter in

Gepubliceerd op: 18 april 2016

De volledige tekst van deze factscheet in PDF-format vindt u hier.

 

Als je bedragen betaalt aan een artiest of beroepssporter in het kader van een kortdurende opdracht (3 maanden of minder) is in beginsel sprake van een fictieve dienstbetrekking: de artiesten- en beroepssportersregeling. De opdrachtgever van de artiest moet dan loonheffingen inhouden en afdragen op de betaalde gage (en eventuele verstrekkingen in natura).

(Voorbeeld)overeenkomst

Dat geldt niet wanneer de artiest of beroepssporter de werkzaamheden uitvoert op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht.

Voor artiesten zijn twee voorbeeldovereenkomsten goedgekeurd. Je vindt deze voorbeeldovereenkomsten op de website van de Belastingdienst. In deze overeenkomsten wordt geregeld dat wordt afgezien van de toepassing van de artiestenregeling.

Het is niet noodzakelijk om voor elk optreden van de artiest de voorbeeldovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. De artiest mag volstaan met het aan de opdrachtgever sturen van een verklaring waaruit blijkt dat hij of zij de artiestenregeling niet wenst toe te passen. Op grond van een dergelijke verklaring blijft de inhouding van loonheffingen dan achterwege.

Inhoudingsplichtigenverklaring

Inhoudingsplicht is ook niet aan de orde wanneer een persoon of lichaam ten aanzien van de artiest of beroepssporter is aangewezen als inhoudingsplichtige. Dit blijkt uit een door de Belastingdienst afgegeven inhoudingsplichtigenverklaring, waarvan je een kopie in jouw administratie moet opnemen. De inhoudingsplichtigenverklaring vrijwaart je van inhouding van loonheffingen.

Artiest

Artiest is ieder die als zodanig een artistieke prestatie levert, die is bestemd om (in)direct door een publiek te worden beluisterd en/of bezien (het moet dus gaan om optredens voor een publiek).

Geen artiest zijn:

 • fotomodellen, mannequins, ed.
 • omroepers, presentatoren, ed.
 • geluids- en belichtingstechnici, ed.

Dj’s, vj’s en mc’s die op danceparty’s, festivals, ed. optreden worden wel als artiest aangemerkt.

Als het optreden rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijk persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden[1] (bijvoorbeeld een bruiloft) is de artiestenregeling niet van toepassing en hoeven geen loonheffingen te worden afgedragen.

Amateurgezelschappen

Leden van amateurgezelschappen worden niet in de loonheffingen betrokken indien:

 • de leider van het gezelschap een inhoudingsplichtigenverklaring heeft;
 • de individuele leden als vrijwilliger kunnen worden beschouwd;
 • de individuele leden niet meer ontvangen dan € 170 per maand EN € 1.700 per jaar (inclusief ALLE kostenvergoedingen en -verstrekkingen);
 • het overige deel van de gage als bijdrage in de kosten ten goede komt aan de verenigings- of stichtingskas.

Beroepssporter

Voor de onderhavige regeling is een sporter beroepssporter als hij/zij:

 • in het buitenland woont, maar;
 • niet op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of één van de BES-eilanden, en;
 • Nederland met het woonland geen belastingverdrag heeft gesloten.

Van beroepssport is sprake als:

 • de opdrachtgever startgeld aan de sporter betaalt;
 • de sporter een gage van meer dan € 250 ontvangt en tegelijk aan 3 of meer van de volgende criteria is voldaan:
  • de sporter heeft een bepaald prestatieniveau of licentie waardoor hij aan de wedstrijd mag deelnemen;
  • de sporter ontvangt een reis- of verblijfkostenvergoeding;
  • de sporter ontvangt prijzengeld van meer dan € 350;
  • de hoofdprijs voor de winnaar is meer dan € 2.500;
  • het publiek moet betalen voor de toegang tot het evenement.

Als geen sprake is van een beroepssporter hoeven geen loonheffingen te worden ingehouden. De uitbetaalde bedragen moeten wel worden verwerkt in de administratie van de uitbetaler en als de vergoeding meer bedraagt dan € 250 moet daarvan opgave worden gedaan bij de Belastingdienst met het formulier Opaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB47).

Tarief

Loonbelasting is verschuldigd over de aan de artiest of beroepssporter uitbetaalde gage (inclusief verstrekkingen in natura). De berekening van de gage valt buiten het bestek van deze notitie. Het tarief van de loonheffingen bedraagt 36,55% (tarief 2019) voor in Nederland wonende artiesten. Voor beroepssporters en voor buitenlandse artiesten geldt een tarief van 20%.

Als echter niet aan alle uit de artiesten- en beroepssporterregeling voortvloeiende verplichtingen is voldaan, moet het anoniementarief van 52% worden toegepast. Vanzelfsprekend moet een netto gage worden gebruteerd.

Ten aanzien van in Nederland wonende artiesten en beroepssporters zijn tevens premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet verschuldigd, naar de normaal daarvoor geldende regels (in deze notitie niet verder uitgewerkt).

Voor wie?

Uiteraard speelt de hiervoor beschreven problematiek ten aanzien van uitbaters van horecagelegenheden en (al dan niet professionele) organisatoren van festivals en sportieve evenementen.

Maar ook een reguliere ondernemer kan met de problematiek worden geconfronteerd wanneer hij een artiest inhuurt, bijvoorbeeld voor de opluistering van een opening, jubileum of personeelsactiviteit.

De artiestenregeling kan ook aan de orde zijn wanneer een stichting of vereniging een artiest inhuurt.

 

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten en heeft een met name signalerend karakter.

Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

 

 

[1] Dat is dus niet het geval wanneer de artiest bijvoorbeeld wordt ingehuurd door de eigenaar of exploitant van de zaal waar het bruiloftsfeest wordt gevierd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.