Turboliquidatie: einde vennootschap of einde bestuurder?

Gepubliceerd op: 17 januari 2017

turboliquidatie VWGNijhof

De turboliquidatie is een snelle manier om een vennootschap te ontbinden. Om deze vorm van liquideren in gang te zetten moet de algemene vergadering een besluit tot ontbinding van de vennootschap nemen. Vervolgens kan bij de Kamer van Koophandel het 17a formulier “ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap” worden ingediend. Door het nemen van het besluit houdt de vennootschap eigenlijk direct op met bestaan.

Wanneer?

Een turboliquidatie kent geen vereffeningsfase. Er wordt daarom ook geen vereffenaar aangewezen. Het is dan ook alleen mogelijk om deze wijze van liquideren toe te passen indien er geen baten meer aanwezig zijn bij de vennootschap. Baten zijn alle activa op de balans, denk hierbij aan goodwill, vorderingen (zoals debiteuren) en bank- of kasgeld.

Groot voordeel van de turboliquidatie is dat het een snel (turbo) proces is. Immers, er hoeft geen vereffenaar te worden benoemd, het vermogen hoeft niet te worden verdeeld en er hoeft niet te worden gepubliceerd in een landelijk dagblad. Bij een gewone liquidatieprocedure moet men na publicatie nog eens twee maanden wachten voordat de rechtbank een verklaring kan af geven van non-verzet.

Turbo met baten

Indien wordt ontbonden terwijl er nog baten zijn kan dit nadelige gevolgen hebben. Allereerst kan dit er toe leiden dat de vennootschap juridisch nooit is ontbonden. Bovendien loopt de vennootschap het risico, indien zij schulden heeft, dat het faillissement wordt aangevraagd. De vennootschap wordt namelijk geacht in de toestand te verkeren dat zij is opgehouden te betalen.

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Bestuurders moeten hun taken naar behoren vervullen. Doen zij dit niet dan kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel binnen als buiten een faillissement. Zo is het bestuur verantwoordelijk voor de publicatie van de jaarrekening en heeft zij een administratieplicht. Een bestuurder die er op heeft vertrouwd dat de vennootschap is ontbonden, houdt geen administratie bij en publiceert ook geen jaarrekening meer. Als blijkt dat, omdat er baten zijn, de vennootschap nooit is ontbonden, heeft deze bestuurder een probleem. Indien daadwerkelijk door schuldeisers faillissement wordt aangevraagd, heeft dit tot gevolg dat de curator de bestuurder persoonlijk verantwoordelijk stelt voor het tekort in de boedel. De turboliquidatie van de vennootschap kan dan een turboliquidatie van de bestuurder worden.

Conclusie

Een turboliquidatie kan een simpele manier zijn om een vennootschap te liquideren. Ben u er echter altijd goed van bewust of er nog baten aanwezig zijn. Indien deze aanwezig zijn en er wordt toch tot turbo liquideren besloten, kan dit grote gevolgen hebben voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder.
Laat u daarom altijd adviseren door uw adviseur.

Andere artikelen