Transitievergoeding is belastbaar inkomen

Gepubliceerd op: 29 november 2023

Een werknemer die wordt ontslagen, heeft vaak recht op een transitievergoeding. Die vergoeding wordt belast als inkomen uit werk en woning (box 1). Dat heeft Hof Den Haag recent bevestigd.

Onevenredig zwaar belast?

De zaak betreft een mevrouw die door haar werkgever is ontslagen. In verband met dit ontslag heeft de (ex-)werkgever haar een transitievergoeding betaald van bruto € 41.500, waarop € 20.389 aan loonbelasting is ingehouden. De inspecteur neemt de transitievergoeding vervolgens (uiteraard) ook op in het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1), met verrekening van de ingehouden loonbelasting. Tegen de daarvoor opgelegde aanslag inkomstenbelasting tekent mevrouw bezwaar en beroep aan.

Haar stelling luidt dat de transitievergoeding onevenredig zwaar is belast en dit is niet in lijn met het doel van de transitievergoeding. De vergoeding is namelijk bedoeld om in haar levensonderhoud te voorzien in de periode tussen haar ontslag en het moment waarop ze AOW ontvangt.

Het Hof oordeelt dat de transitievergoeding terecht is belast met loon- en inkomstenbelasting. De vergoeding kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking. De belastingrechter moet recht spreken op grond van de wet en mag de innerlijke waarde of billijkheid van die wet niet toetsen, uitgezonderd de situatie waarin de wettelijk bepaling in strijd zou zijn met eenieder verbindende verdragsbepalingen. Op dat laatste heeft mevrouw geen beroep gedaan.

Tot slot doet mevrouw, onder verwijzing naar de toeslagenaffaire, het rechtsherstel inzake box 3 en de problematiek omtrent de gaswinning in Groningen een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Maar dit beroep onderbouwt zij niet nader, waardoor het Hof het niet kan behandelen.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.