Toekomst pensioenstelsel

Gepubliceerd op: 20 juli 2016

pensioenstelsel VWGNijhof

Het pensioenstelsel houdt de gemoederen bezig. Vorige week berichtten we in een artikel en een factsheet over de door Staatssecretaris van Financiën Wiebes beoogde uitfasering van het pensioen van de DGA in eigen beheer (PEB). Maar ook het pensioenstelsel voor “gewone” werknemers behoeft aanpassing. In een brief van 8 juli 2016 schetst Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Klijnsma de contouren van hoe het Kabinet daar tegenaan kijkt.

Nieuw pensioenstelsel per 2020

De invoering van een nieuw pensioenstelsel is uiteraard zeer ingrijpend. Het gaat om regelingen die spelen gedurende het grootste deel van het leven van bijna elke Nederlander. Daarom neemt de Regering ruim de tijd om te komen tot goed doordachte regels en tot een goede juridische vastlegging daarvan. Vooralsnog wordt daarbij aangestuurd op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel per 2020. Op korte termijn hoeven pensioenuitvoerders, werkgevers en werknemers dan ook nog niet op het nieuwe pensioenstelsel te anticiperen. Sterker nog: dat kan helemaal nog niet omdat vooralsnog niet meer dan het perspectief van dat nieuwe stelsel is geschetst.

Kleine verbeteringen

Een aantal kleine verbeteringen aan het huidige pensioenstelsel wordt wel al op korte termijn doorgevoerd. Deze verbeteringen komen bij de “kleine” aanpassingen die in de afgelopen tijd al door de Regering zijn gedaan in anticipatie op de gewijzigde maatschappelijke en financiële omstandigheden.

  • Het recht op afkoop van kleine pensioenaanspraken wordt medio 2017 vervangen door een verplichte waardeoverdracht van deze kleine pensioenen.
  • De Wet verbeterde premieregeling zal naar verwachting op 1 september 2016 in werking treden.
  • De communicatie richting deelnemers aan pensioenregelingen wordt verbeterd.

Kleine pensioenaanspraken

Een pensioenaanspraak is klein wanneer het jaarlijks uit te keren ouderdomspensioen minder bedraagt dan € 453. De uitvoerder van de pensioenregeling heeft op dit moment het wettelijk recht om een dergelijke aanspraak af te kopen. Afkoop betekent dat de pensioenuitvoerder de contante waarde van de aanspraak berekent en dat bedrag, na inhouding van loonbelasting, uitkeert aan de pensioengerechtigde. Logisch gevolg is dat de pensioengerechtigde nadat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, geen uitkering uit deze pensioenaanspraak ontvangt. Om gaten in de oudedagsvoorziening zoveel als mogelijk te beperken, vervalt het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. In plaats daarvan wordt de pensioenuitvoerder verplicht dergelijke aanspraken over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder van de werknemer.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.