Toch (belasting)rente over teruggaaf box 3

Gepubliceerd op: 20 januari 2023

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat de Belastingdienst rente moet vergoeden over de teruggaaf van de belasting over box 3. Nog niet bekend is of tegen deze uitspraak beroep in cassatie wordt ingesteld.

Belastingrente

Op grond van de Nederlandse wettelijke regeling wordt geen belastingrente vergoed in de situatie waarin een aanslag inkomstenbelasting wordt verminderd naar aanleiding van een bezwaar- of beroepschrift. Indien de Belastingdienst in de aanslag belastingrente in rekening heeft gebracht, wordt die rente uiteraard wel evenredig verminderd.

EVRM

De zaak bij het Hof betreft een belastingplichtige die bezwaar heeft gemaakt tegen haar aanslag inkomstenbelasting over 2017. Op basis van dit bezwaarschrift is de aanslag naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad verminderd naar nihil, maar overeenkomstig de Nederlandse wet heeft de Belastingdienst over de teruggave geen rente vergoed.

Het Hof is het ermee eens dat de handelwijze van de Belastingdienst in overeenstemming is met de Nederlandse wet. Het Kerstarrest is echter gebaseerd op een schenking van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). En het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kent bij de constatering van een schending van het EVRM aan de benadeelde een billijke vergoeding toe. Onderdeel van deze billijke vergoeding is een rentevergoeding, die aansluit bij de nationale wet.

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist daarom dat belastingplichtige recht heeft op een rentevergoeding op basis van de regels van de Nederlandse belastingrenteregeling. De rente moet worden vergoed over de periode die aanvangt op de dag na die van de betaling van de belasting en eindigt op de dag voorafgaand aan de terugbetaling door de Belastingdienst. Belastingplichtige had de belasting op 8 juni 2018 betaald en ontving het teveel betaalde bedrag (€ 5.176) op 22 juli 2022 retour. Het Hof berekent de rente als volgt:

  • 9-6-2018 t/m 31-12-2018: (201/360) * 4% * € 5.176 = € 116
  • 1-1-2019 t/m 31-12-2019: 4% * € 5.176 = € 208
  • 1-1-2020 t/m 30-6-2020: (180/360) * 4% * € 5.176 = € 104
  • 1-7-2020 t/m 30-9-2020: (90/360) * 4% * € 5.176 = € 1
  • 1-10-2020 t/m 31-12-2020: (90/360) * 4% * € 5.176 = € 52
  • 1-1-2021 t/m 31-12-2021: 4% * € 5.176 = € 208
  • 1-1-2022 t/m 21-7-2022: (201/360) * 4% * € 5.176 = € 116
  • Totaal € 805

Andere artikelen