Tijdelijke overbrugging flexibele arbeidskrachten (TOFA) – update 11 juli 2020

Gepubliceerd op: 11 juli 2020

Minister Koolmees laat de Kamer in een brief weten dat hij aan het UWV opdracht heeft gegeven om de Tijdelijke overbruggingsregeling flexibele arbeidskrachten (TOFA) in te voeren. De juridische tekst van de regeling is op 11 juni 2020 gepubliceerd in de Staatscourant.

Loket

Dit loket is op 22 juni 2020 geopend. Vervolgens zou het gedurende 3 weken worden opengesteld. Een aanvraag moest derhalve uiterlijk 12 juli 2020 zijn ingediend, maar de rijksoverheid meldt dat deze termijn met 2 weken is verlengd, zodat de aanvraag nu tot en met 26 juli 2020 kan worden gedaan.

De bruto uitkering bedraagt € 550 per maand voor de maanden maart, april en mei 2020. In aanmerking voor de uitkering komt degene die:

 • als werknemer in februari 2020 tenminste € 400 aan loon (uit tegenwoordige dienstbetrekking) heeft genoten;
 • als werknemer in maart 2020 tenminste € 1 aan loon (uit tegenwoordige dienstbetrekking) heeft genoten;
 • op 1 april 2020 18 jaar of ouder was (voor mensen tot 18 jaar geldt de zorgplicht van hun ouders) en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd had bereikt (vanaf die leeftijd bestaat er recht op AOW);
 • in april 2020 tenminste 50% minder loon heeft genoten in vergelijking met het genoten loon in februari 2020;
 • sinds 1 maart 2020 een substantieel inkomensverlies hebben geleden (50% of meer);
 • in april 2020 ten hoogste € 550 aan loon heeft genoten;
 • schriftelijk verklaart:
  • als gevolg van geleden inkomensverlies de tegemoetkoming nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van het levensonderhoud;
  • over de periode april 2020 geen loondervingsuitkering of vergelijkbare uitkering te hebben ontvangen.

Voor de regeling geldt niet de eis dat de aanvrager werkloos is (zoals die wel geldt voor de WW en de bijstand). Bijvoorbeeld oproepkrachten, die in thuisquarantaine zitten in verband met een zieke huisgenoot, kunnen aanspraak maken op de TOFA.

De woonplaats van de aanvrager is geen criterium. Dat betekent dat ook grensarbeiders en arbeidsmigranten, die voldoen aan de voorwaarden, een beroep kunnen doen op de TOFA.

Aanvraag

De aanvraag moet worden gedaan bij het UWV. Daarvoor wordt een digitaal portaal opengesteld. Daarnaast wordt het mogelijk om de aanvraag in te dienen met een papieren aanvraagformulier (dit formulier kan telefonisch bij het UWV worden opgevraagd).

De uitkering wordt niet per maand bepaald, maar achteraf in één bedrag.

Fiscaal

Fiscaal wordt de tegemoetkoming behandeld als loon uit vroegere dienstbetrekking. Het UWV zal er als inhoudingsplichtige loonheffingen op inhouden. Daarbij wordt in alle gevallen de algemene heffingskorting toegepast (wat er toe zal leiden dat een deel van de genieters van een TOFA-uitkering achteraf op zijn of haar aangifte inkomstenbelasting bij moet betalen).

Als onderdeel van het belaste inkomen heeft de TOFA-uitkering effect op de toeslagen.

De TOFA-uitkering is geen loon voor de sociale verzekeringen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.