Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Gepubliceerd op: 10 juli 2020

Vandaag is in de Staatscourant de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportporganisatie COVID-19 gepubliceerd. De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor amateursportorganisaties, die geen aanspraak hebben gemaakt op de TOGS.

Amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie in de zin van deze beleidsregel is een

 • privaatrechtelijke rechtspersoon (meestal zal het gaan om een stichting of vereniging)
 • met volledige rechtsbevoegdheid;
 • zonder winstoogmerk;
 • die als doelstelling heeft amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden;
 • met één van de SBI-codes, die zijn vermeld in de bijlage bij de beleidsregel.

Naasst de SBI-codes beginnend met 93.11 tot en met 93.19 (uitgezonder de codes die betrekking hebben op de beroepsport) komen ook de codes 85.51 (sport- en recreatieonderwijs) en 85.51.9 (overig sport- en recreatieonderwijs) in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Omzetverlies

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet de amateursportorganisatie, als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19, een omzetverlies hebben geleden van tenminste 20%. Het omzetverlies moet zijn geleden in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

De omzetdaling wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Het bewijs wordt geleverd met een overzicht waarin de omzetcijfers (waaronder kantineopbrengsten) in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 worden vergeleken met in de periode van 1 maart 2019 tot 1 juni 2019.

Subsidiebedrag

De hoogte van de uitkering hangt af van de omvang van de doorlopende lasten van de aanvrager:

Doorlopende lasten Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 501 t/m € 1.500 € 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500 € 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999 € 3.500

Doorlopende lasten

De doorlopende lasten zijn de lasten voor:

 • gas, water of licht;
 • belastingen en heffingen;
 • hypotheeklasten of andere lasten gerelateerd aan leningen en verzekeringen;
 • personele lasten (voor zover niet al gecompenseerd onder de NOW-regeling);
 • onderhoud, dat direct betrekking heeft op de sportaccommodatie van de aanvrager (niet zijnde huurverplichtingen; voor deze verplichtingen bestaat reeds een regeling, die via de gemeenten wordt uitgevoerd).

Alleen de doorlopende vaste lasten in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 tellen mee.

Aanvraag

De aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020. Voor de aanvraag wordt een digitaal formulier beschikbaar gesteld. Er is een budget van € 19.500.000.

Bij de aanvraag moet de volgende informatie worden aangereikt:

 • aanvraagformulier met NAW-gegevens, ondertekend door tekenbevoegde(n);
 • bankafschrift
 • verklaring van omzetverlies van minimaal 20%.

Andere artikelen

Top 10 prinsjesdag 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van demissionair minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste...

Pin It on Pinterest

Share This