Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Gepubliceerd op: 10 juli 2020

Vandaag is in de Staatscourant de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportporganisatie COVID-19 gepubliceerd. De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor amateursportorganisaties, die geen aanspraak hebben gemaakt op de TOGS.

Amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie in de zin van deze beleidsregel is een

 • privaatrechtelijke rechtspersoon (meestal zal het gaan om een stichting of vereniging)
 • met volledige rechtsbevoegdheid;
 • zonder winstoogmerk;
 • die als doelstelling heeft amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden;
 • met één van de SBI-codes, die zijn vermeld in de bijlage bij de beleidsregel.

Naasst de SBI-codes beginnend met 93.11 tot en met 93.19 (uitgezonder de codes die betrekking hebben op de beroepsport) komen ook de codes 85.51 (sport- en recreatieonderwijs) en 85.51.9 (overig sport- en recreatieonderwijs) in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Omzetverlies

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet de amateursportorganisatie, als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19, een omzetverlies hebben geleden van tenminste 20%. Het omzetverlies moet zijn geleden in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

De omzetdaling wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Het bewijs wordt geleverd met een overzicht waarin de omzetcijfers (waaronder kantineopbrengsten) in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 worden vergeleken met in de periode van 1 maart 2019 tot 1 juni 2019.

Subsidiebedrag

De hoogte van de uitkering hangt af van de omvang van de doorlopende lasten van de aanvrager:

Doorlopende lasten Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 501 t/m € 1.500 € 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500 € 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999 € 3.500

Doorlopende lasten

De doorlopende lasten zijn de lasten voor:

 • gas, water of licht;
 • belastingen en heffingen;
 • hypotheeklasten of andere lasten gerelateerd aan leningen en verzekeringen;
 • personele lasten (voor zover niet al gecompenseerd onder de NOW-regeling);
 • onderhoud, dat direct betrekking heeft op de sportaccommodatie van de aanvrager (niet zijnde huurverplichtingen; voor deze verplichtingen bestaat reeds een regeling, die via de gemeenten wordt uitgevoerd).

Alleen de doorlopende vaste lasten in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 tellen mee.

Aanvraag

De aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020. Voor de aanvraag wordt een digitaal formulier beschikbaar gesteld. Er is een budget van € 19.500.000.

Bij de aanvraag moet de volgende informatie worden aangereikt:

 • aanvraagformulier met NAW-gegevens, ondertekend door tekenbevoegde(n);
 • bankafschrift
 • verklaring van omzetverlies van minimaal 20%.

Andere artikelen