Subsidieregelingen OP Oost

Gepubliceerd op: 3 maart 2017

OP Oost subsidie VWGNijhof

OP Oost is de afkorting voor het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Oost-Nederland. Dit is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland met hierin een aantal interessante regelingen.

R&D samenwerking tussen twee MKB bedrijven (MIT)

Twee MKB bedrijven, die samen Research & Development activiteiten verrichten, komen in aanmerking voor subsidie. De R&D-activiteiten moeten gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Met samenwerking wordt bedoeld dat de twee ondernemingen beide verantwoordelijkheid en risico dragen voor het project. Het project moet tevens passen in de sector Agrofood, Health, High Tech Systemen en Materialen of Energie- en milieutechnologie (inclusief biobased).

De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten met een maximum van € 100.000,- per aanvrager in het samenwerkingsverband. Alle projectkosten die de MKB’er zelf maakt, waar met bewijskracht kan worden overlegd dat de kosten voor het project zijn gemaakt, zijn subsidiabel. Te denken valt aan de loonkosten, overheadkosten, bijdragen in natura en afschrijvingskosten.

Vanaf 15 juni 2017 tot en met 7 september 2017 is het mogelijk een voorstel in te dienen.

R&D samenwerking waarvan ten minste één MKB bedrijf

Wanneer er niet wordt samengewerkt tussen twee MKB bedrijven, maar tussen minimaal één MKB bedrijf en een andere organisatie is het ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit OP Oost. De R&D-activiteiten moeten ook hier gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. De MKB-organisatie moet dan wel minimaal 35% van de kosten maken. Wederom moet het project binnen de sector Agrofood, Health, High Tech Systemen en Materialen of Energiemilieutechnologie (inclusief biobased) passen. Belangrijke voorwaarde is dat projecten in deze categorie tevens gekoppeld dienen te kunnen worden aan de thema’s Smart Industry, Circulaire Economie of Algemene innovatie.

Smart industry

Smart industry omvat de slimme inzet van productietechnologieën en ICT met als doel het stimuleren van procesinnovatie, productinnovatie, of het vernieuwen van businessmodellen. Te denken valt aan bijvoorbeeld “the internet of things”, big data, robotisering en 3D-printing.

Projecten met dit thema kunnen ingediend worden van 1 maart 2017 tot en met 9 mei 2017.

Circulaire economie

In een circulaire economie staat het hergebruik van producten en grondstoffen centraal en worden schadelijk emissies zoveel mogelijk voorkomen doordat grondstoffen langer in de keten blijven.

Projecten met dit thema kunnen ingediend worden van 15 april 2017 tot en met 20 juni 2017.

Algemene innovatie

De activiteiten binnen het thema algemene innovatie moeten bestaan uit experimentele ontwikkeling of uit industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling.

Een bijdrage bedraagt minimaal € 250.000,- en maximaal € 2.000.000,-. Voor het MKB of een kennisinstelling is het subsidiepercentage vastgesteld op 50 en voor overige organisaties op 40. Wederom zijn de projectkosten, waarvan met bewijskracht kan worden aangetoond dat de kosten gemaakt zijn voor het project, subsidiabel.

Mocht u zich herkennen in één van de bovenstaande situaties, neem dan contact op met uw adviseur.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Major Q. Major Q is specialist op het gebied van subsidiewerving. Meer informatie over Major Q vind je hier.

MajorQ_logo

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.