Subsidieregeling praktijkleren

Gepubliceerd op: 21 juli 2017

Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Hierdoor zijn leerlingen, studenten, deelnemers of werknemers die een beroepsopleiding volgen, beter voorbereid op de arbeidsmarkt en beschikken werkgevers over beter opgeleid personeel.

Wat houdt de subsidieregeling Praktijkleren in?

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidie richt zich met name op:

 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie;
 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is.

Voor wie is de subsidieregeling Praktijkleren bedoeld?

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld voor bedrijven, erkende leerbedrijven, opleidingsbedrijven en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren.

De werkgever kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Op welke leertrajecten is de regeling van toepassing?

U kunt als werkgever in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:

 • Vmbo: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg in alle sectoren;
 • MBO: een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in alle sectoren;
 • HBO: een duale of deeltijdopleiding in de sectoren techniek, landbouw of natuurlijke omgeving;
 • promovendi: een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO in alle sectoren;
 • technologisch ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit gericht op de titel PDEng.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie:

 • ee werkgever is een erkend leerbedrijf;
 • er dient een geldige (praktijkleer)overeenkomst te zijn afgesloten tussen alle betrokken partijen;
 • Vmbo: het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding;
 • MBO: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie;
 • HBO: de opleiding dient te zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Controle

Onderhoud uw administratie ten behoeve van een controle door de RVO. Zorg per Vmbo leerling, Mbo bbl deelnemer of Hbo student voor:

 • een geldige praktijkleerovereenkomst;
 • aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf;
 • administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen / kwalificaties / kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald, aantoont. Dit kan bijvoorbeeld door middel van tussentijdse gespreks-, beoordelings-, en evaluatieverslagen of een (BPV)werkboek;
 • een kopie van het diploma.

Zorg per promovendus en toio voor:

 • een arbeidsovereenkomst;
 • een overeenkomst met de universiteit of instituut van de NWO of de KNAW over de begeleiding door die instelling van de promovendus bij diens onderzoek of de toio bij diens opleiding.

Na verstrekking van de subsidie blijven controles plaatsvinden onder de werkgevers om na te gaan of de aanvraag naar waarheid is ingevuld en de subsidie terecht is uitbetaald. De werkgever heeft dan ook de bewaarplicht van de relevante documenten tot 5 jaar na het school- of studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

Wat is de hoogte van de subsidie?

Per deelnemer kunt u maximaal € 2.700 subsidie ontvangen per schooljaar.

Wanneer kan deze regeling worden aangevraagd?

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Dit kan over het studiejaar 2016-2017 van 2 juni tot 15 september 2017 17.00 uur.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Major Q. Major Q is specialist op het gebied van subsidiewerving. Meer informatie over Major Q vind je hier.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.