Studenten- en scholierenregeling

Gepubliceerd op: 24 juli 2017

Op het loon dat studenten en scholieren verdienen met hun baantje tijdens de schoolvakantie wordt vaak teveel loonbelasting ingehouden. Die loonbelasting kan uiteraard worden teruggevraagd met wat voorheen bekend stond als een T-biljet. De T staat daarbij voor teruggave. Tegenwoordig is dit een “gewone”digitaal via het webportaal van de Belastingdienst: MijnBelastingdienst (of nog moderner: via de app) in te dienen aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Heffingskortingen

Dat er teveel loonbelasting wordt ingehouden, komt door het systeem waarmee die belasting wordt berekend. Daarbij wordt jaar in (meestal) 12 of 13 mootjes gehakt. Het loon wordt uitbetaald per maand of per 4 weken. En aan elk van die mootjes wordt een stukje van de heffingskortingen toegerekend. Iemand die niet het hele kalenderjaar werkt, effectueert daardoor via de loonbelasting niet de volledige heffingskortingen.

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting, die per kalenderjaar wordt berekend. De in de berekening van de loonbelasting niet meegenomen heffingskortingen worden in de inkomstenbelasting alsnog geëffectueerd.

Studenten- en scholierenregeling

Als de studenten- en scholierenregeling wordt toegepast, berekent de werkgever de loonbelasting op basis van de kwartaaltabel. Dat leidt er in de praktijk toe dat geen loonbelasting wordt ingehouden. De student of scholier heeft dan uiteraard na afloop van het jaar geen recht op teruggaaf van inkomstenbelasting (hoeft geen T-biljetje in te dienen).

De studenten- en scholierenregeling mag worden toegepast:

  • als de scholier of student op de eerste dag van het kwartaal recht heeft op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in de studiekosten;
  • als voor de scholier op de eerste dag van het kwartaal recht bestaat op kinderbijslag;
  • voor studenten en scholieren uit een ander land van de EU, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein, als zij beschikken over een International Student Identy Card (ISIC).

De student of scholier moet aangeven dat hij of zij in de loonbelasting wil laten inhouden op basis van de studenten- en scholierenreling. Dat kan (maar hoeft niet persé) via een formulier dat de Belastingdienst daarvoor beschikbaar stelt.
Wanneer de student of scholier niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de studenten- en scholierenregeling moet hij of zij de regeling zelf intrekken. Dat kan via hetzelfde formulier als waarmee de studenten- en scholierenregeling is opgestart.

Studenten- en scholierenregeling in de werknemersverzekeringen

Voor de premies werknemersverzekeringen geldt in de volgende sectoren een bijzondere regeling voor studenten en scholieren:

  • agrarisch;
  • bouw;
  • culturele instellingen;
  • horeca;
  • schildersbedrijf.

Studenten en scholieren LET OP

Bijverdiensten kunnen tot gevolg hebben dat het recht op kinderbijslag of studiefinanciering wordt beperkt of zelfs volledig vervalt. Als dat aan de orde is, moet dat worden gemeld bij de uitkerend instantie. Niet of te laat melden kan, naast het terugvorderen van de onterecht uitgekeerde bedragen, leiden tot het opleggen van sancties. Wij leggen het uit in ons artikel Bijverdienen door kinderen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de beloning van studenten en scholieren of over het vastleggen van de rechten en plichten rond het werk van deze werknemers?
Neem dan contact op met één van onze (loonadministrateurs).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.