Strafverminderende omstandigheden

Gepubliceerd op: 15 oktober 2018

Wie niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn of haar fiscale verplichtingen voldoet, krijgt van de Belastingdienst straf, meestal in de vorm van een administratieve geldboete.

Strafverminderende omstandigheden

De Belastingdienst moet bij het opleggen van een straf afwegen of die in redelijke verhouding staat tot het gepleegde vergrijp. Wanneer sprake is van strafverminderende omstandigheden, moet de boete lager worden vastgesteld dan de gestelde normen. Het opleggen van administratieve boeten is één van de binnen de Belastingdienst vergaand geautomatiseerde processen. Dat betekent dat de boetes worden opgelegd door de computers van de Belastingdienst. Die houden lang niet altijd voldoende rekening met strafverminderende omstandigheden.

Belastingplichtigen die worden beboet, moeten dan ook vaak zelf actie ondernemen om voor elkaar te krijgen dat de strafverminderende omstandigheden worden meegenomen bij de afwegingen omtrent de hoogt van de boete. Vaak moet daarvoor bezwaar worden aangetekend tegen de opgelegde boete.

Hoge Raad

In een recent arrest van de Hoge Raad waren strafverminderende omstandigheden aan de orde. Een BV heeft liquiditeitsproblemen en boekt in verband daarmee facturen later om de BTW later te kunnen afdragen. Het opzettelijk niet op tijd afdragen van de BTW is uiteraard aanleiding tot het opleggen van vergrijpboeten. Die boeten bedragen 50% van de te laat betaalde BTW.

De Belastingdienst heeft de boete al verminderd naar 30%. De BV heeft op jaarbasis namelijk de juiste bedragen aan BTW afgedragen. Dat is een strafverminderende omstandigheid, op grond waarvan de Belastingdienst de boete vermindert.

De Hoge Raad is van mening dat de boete nog verder moet worden verminderd. De BV heeft namelijk voor ruim € 100.000 aan openstaande belastingschulden. Mede daardoor is de financiële positie van de BV zwak en dat is een strafverminderende omstandigheid waar nog geen rekening mee is gehouden. Waar de boete in deze zaak uiteindelijk op uitkomt, moet door Hof Arnhem-Leeuwarden worden bepaald. De Hoge Raad verwijst de zaak naar dit Hof.

Andere artikelen