Spaargeld niet buiten invorderingsmaatregelen

Gepubliceerd op: 15 juni 2023

De Staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de invorderingsstrategie van de Belastingdienst en Toeslagen.

Spaargeld

Op een vraag van de VVD-fractie antwoordt de Staatssecretaris dat er niet een generieke vrijstelling komt voor spaargeld waarvoor ondernemers het voornemen hebben om het als oudedagsvoorziening te gebruiken. Het invorderingsbeleid is erop gericht om langs de geldende normen het bestaansminimum te borgen, zodat burgers voldoende middelen overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

Op zich een logisch standpunt, aangezien er voor de vorming van oudedagsvoorzieningen (fiscale) faciliteiten zijn, die met ingang van 2023 fors zijn uitgebreid. Wij beschrijven deze uitbreiding in ons artikel Meer ruimte om te sparen voor de oude dag. Ondernemers, maar dit geldt uiteraard voor alle burgers, die financiële middelen veilig willen stellen met het oog op de (financiële) verzorging van hun oude dag, kunnen van deze mogelijkheden gebruik maken.

Ook in geval van faillissement of schuldsanering blijven de onder fiscale faciliteiten opgebouwde oudedagsvoorzieningen in het algemeen volledig buiten schot (artikel 7:984 lid 4 Burgerlijk Wetboek). Van belang daarvoor is dat de gevormde oudedagsvoorziening recht geeft op periodieke uitkeringen. Bovendien moet op de verzekering een afkoopverbod rusten en de gestorte premies moeten aftrekbaar zijn geweest in het kader van de inkomstenbelasting.

Coronaschulden

Onlangs werd bekend dat de (definitieve) invordering van de coronaschulden van ondernemers die nog niets van zich hebben laten horen, wat is opgeschoven. Het gaat op dit moment nog om ongeveer 45.000 ondernemers (in april waren dit er nog 60.000). Zij krijgen begin juli een brief van de ontvanger van de Belastingdienst, die wordt gedateerd op 15 augustus 2023. De invordering van de schulden start 14 dagen later, derhalve met ingang van 29 augustus 2023. Ook dan zal overigens nog steeds worden gepoogd om in overleg met de ondernemer tot een oplossing te komen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.