Spaanse bankrekeningen terecht in Nederland belast

Gepubliceerd op: 28 juni 2024

Hof Den Haag beslist dat de tegoeden die een inwoner van Nederland aanhield op Spaanse bankrekeningen terecht in Nederland met inkomstenbelasting worden belast.

Voor een belastingadviseur is dit een logische uitkomst van deze procedure. In de praktijk merken we echter dat belastingplichtigen nog wel eens (ten onrechte) in de veronderstelling zijn dat buitenlandse bankrekeningen niet in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting hoeven we worden meegenomen.

Binnenlands belastingplichtig

In de inkomstenbelasting wordt onderscheiden tussen binnenlands en buitenlands belastingplichtigen. Inwoners van Nederland zijn binnenlands belastingplichtig. Dat betekent dat al hun inkomsten, waar ook ter wereld die opkomen, in Nederland in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken.

Vanzelfsprekend worden dan ook de (inkomsten uit) door een inwoner van Nederland in het buitenland aangehouden bank- en spaartegoeden in Nederland belast. Deze inkomsten worden in Nederland forfaitair bepaald, met dien verstande dat de Hoge Raad recent nog een keer heeft bevestigd dat niet over meer inkomen belasting mag worden geheven dan het daadwerkelijk behaalde rendement (zie onze artikelen Hoge Raad verwerpt opnieuw forfaitaire heffing box 3 en Nog meer arresten over box 3).

Belastingverdrag

Vervolgens is de vraag of Nederland de uit haar nationale wetgeving voortvloeiende belasting ook daadwerkelijk mag heffen. Daarvoor moet het belastingverdrag met het betreffende land worden geraadpleegd (wanneer er voor het betreffende land geen belastingverdrag is, moet de eenzijdige regeling worden bekeken). De belastingverdragen wijzen het recht om belasting te heffen over inkomsten uit banktegoeden (nagenoeg) altijd toe aan de woonstaat van de belastingplichtige. Zo ook het belastingverdrag dat Nederland heeft gesloten met Spanje.Het Hof kan dan ook weinig anders dan oordelen dat de Spaanse banktegoeden terecht in Nederland met inkomstenbelasting zijn belast.

Het door belanghebbende ingebrachte argument dat Nederland niet mag heffen omdat Spanje het vermogen van niet-ingezetenen tot € 700.000 vrijstelt van (vermogens)belasting, wordt door het Hof verworpen. Deze regelgeving geldt immers niet voor Nederland.

De boetes, ter grootte van 70% van de nageheven belasting, acht het Hof “passend en geboden”.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.