Schuld aan BV = winstuitdeling

Gepubliceerd op: 25 oktober 2018

Bij de presentatie van de Belastingplannen voor 2019 werd de “rekening-courantmaatregel” aangekondigd. In ons artikel DGA betaalt AB-heffing over schulden aan BV leggen we deze maatregel uit. In het kader van de heroverweging van de maatregelen ter versterking van het vestigingsklimaat is de voorgenomen maatregel een beetje verzacht (zie het slot van ons artikel Winstbelasting nog verder omlaag).

Geldlening

Recent is bij Hof Amsterdam een zaak aan de orde waarin de Belastingdienst stelt dat de DGA zijn schulden niet meer zal terugbetalen aan de NV. Het openstaande bedrag van de lening van € 11.000.000 plus de stand van de rekening-courant € 1.204.543 wordt belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2).

De geldleningsovereenkomst was in overleg met de Belastingdienst gesloten in 2007 om een winstuitdeling in 2002 te voorkomen. De lening is door de DGA gebruikt voor de aankoop van een woning in Frankrijk. In de geldleningsovereenkomst is onder andere bepaald dat de looptijd van de lening 5 jaar bedraagt en dat de lening wordt afgelost uit bij de verkoop van de Franse woning ontvangen middelen.

Winstuitdeling

Ter onderbouwing van de stelling dat sprake is van een winstuitdeling moet de Belastingdienst aannemelijk maken:

  • dat de lening en de rekening-courantschuld van de DGA aan de NV niet zullen worden afgelost en;
  • dat de NV en de DGA zich er bewust van waren (of hadden moeten zijn) dat de DGA door deze vermogensverschulding wordt bevoordeeld.

Volgens het Hof is dit de Belastingdienst gelukt. In 2010 is het onroerend goed in Frankrijk verkocht. De opbrengst van € 4.400.000 heeft de DGA overgeboekt naar de NV. De NV heeft het ontvangen bedrag echter niet afgeboekt op de lening. Dit blijkt uit de verwerking in de jaarrekeningen van de volgende jaren. Het bedrag is als een nieuwe lening weer teruggeboekt naar de DGA. Daarmee is niet voldaan aan de in de geldleningsovereenkomst opgenomen verplichting tot aflossing van de lening bij verkoop van de woning in Frankrijk. Daarnaast heeft de NV geen enkele poging ondernomen om het bedrag van de lening terug te vorderen, ondanks dat de lening opeisbaar was in verband met het verstrijken van de looptijd van 5 jaar.

Het Hof concludeert daarnaast dat, aangezien de DGA alle aandelen in de NV houdt, zowel de DGA als de NV zich bewust moeten zijn geweest van de vermogensverschuiving.

Tijdrovend

In deze casus bereikt de Belastingdienst uiteindelijk haar doel: inkomstenbelasting heffen over de – in elk geval in de ogen van de Belastingdienst – excessieve lening van de NV aan haar DGA. Maar daarover moet tot aan het Hof worden geprocedeerd, waardoor het realiseren van het beoogde doel voor de Belastingdienst erg tijdrovend is. Dat is wellicht één van de redenen waarom de overheid heeft besloten tot invoering van de hiervoor genoemde “rekening-courantmaatregel”. Dat daarmee ook de wel zakelijk handelende DGA’s worden getroffen, wordt gedekt door het spreekwoord “de goeden moeten onder de kwaden lijden”.

Voor de duidelijkheid: de rekening-courantmaatregel is alleen nog maar aangekondigd. Begin 2019 zal deze aankondiging worden omgezet in een wetsvoorstel. Pas dan weten we hoe de maatregel er precies uit komt te zien. DGA’s doen we wel verstandig aan om alvast kritisch te (laten) kijken naar de schulden aan hun BV.

Andere artikelen