Schenking ontvangen in 2016?

Gepubliceerd op: 12 januari 2017

aangifte schenkbelasting 2017 VWGNijhof

Dan moet u vóór 1 maart 2017 de aangifte schenkbelasting hebben ingediend bij de Belastingdienst.

Aangifte schenkbelasting

De ontvanger van de schenking moet de aangifte schenkbelasting doen.

De verplichting tot het doen van aangifte schenkbelasting geldt voor alle ontvangen schenkingen, behalve wanneer de waarde van de schenking lager is dan één van de reguliere vrijstellingen. De reguliere vrijstellingen bedroegen in 2016:

  • als u verkreeg van uw ouder(s): € 5.304;
  • in overige gevallen: € 2.122.

Als de Belastingdienst u een aangiftebiljet toestuurt, moet u in alle gevallen aangifte schenkbelasting doen.

Expliciet beroep op vrijstelling noodzakelijk

Ook als u geen schenkbelasting verschuldigd bent, omdat de waarde van de schenking binnen een andere vrijstelling blijft, moet aangifte schenkbelasting worden gedaan. Op alle andere dan de hiervoor genoemde vrijstellingen moet namelijk expliciet een beroep worden gedaan. Dat doet u in de aangifte schenkbelasting.

Een te laat of niet ingediende aangifte schenkbelasting betekent dat geen beroep op de vrijstelling is gedaan. Dan wordt de volledige schenking belast met schenkbelasting.

Hoe?

De aangifte voor de schenkbelasting doet u met een daarvoor door de Belastingdienst beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier vult u in op uw computer. Vervolgens drukt u het formulier af, dateert het en stuurt het naar de Belastingdienst Eindhoven. Als u de aangifte in een andere vorm doet, zal de Belastingdienst u verzoeken alsnog het formulier in te vullen en in te dienen.

Akte van constatering van schenking

In veel gevallen worden schenkingen schriftelijk vastgelegd. Meestal heeft dat de vorm van een akte van constatering van schenking. Deze akte kan niet als aangifte schenkbelasting naar de Belastingdienst worden verstuurd. U voldoet alleen aan uw aangifteplicht door inzending van voornoemd formulier.
Het belang van de akte van constatering van schenking ligt in het bewijs dat u heeft geschonken en de vastlegging van de met de schenking verbonden juridische voorwaarden.

Betalen

Als u schenkbelasting verschuldigd bent, wacht u met de betaling totdat de Belastingdienst u de aanslag stuurt. Het aanslagbiljet vermeldt de uiterste betaaldatum. Die ligt 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Voor de betaling van schenkbelasting hanteert de Belastingdienst een speciaal bankrekeningnummer: NL26 INGB 0000 4412 90. Het is belangrijk dat u bij uw betaling het op de aanslag vermelde betalingskenmerk vermeldt.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.