Reservefonds VvE belast in box 3

Gepubliceerd op: 27 mei 2019

De eigenaren van een appartementsrecht in hetzelfde gebouw zijn lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit lidmaatschap zit verplicht gekoppeld aan de eigendom van het appartement.

Reservefonds

VvE’s zijn verplicht om te sparen voor het groot onderhoud van het gebouw. In het reservefonds moet door de eigenaren van de appartementen een bijdrage worden gestort, uiteraard naar rato van hun aandeel in het onroerend goed.

Deze bijdrage wordt gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Als een dergelijk plan er niet is, bedraagt de bijdrage 0,5% van de herbouwwaarde van het pand.

De VvE mag afzien van storting in het reservefonds wanneer:

  • 80% van de leden dat in de vergadering van eigenaren besluit en;
  • de individuele eigenaren de kosten voor het onderhoud direct beschikbaar hebben.

Box 3

Een appartement kwalificeert voor de heffing van inkomstenbelasting als eigen woning wanneer:

  • het ter beschikking staat op grond van eigendom (of een vergelijkbaar recht) en
  • het hoofdverblijf van de eigenaar is.

De fiscale eigen woning wordt belast in box 1. Voor het woongenot moet een bijtelling bij het inkomen worden gedaan, op basis van de WOZ-waarde van het appartement. De rente en kosten van de in verband met de eigen woning aangegane lening is aftrekbaar, als is voldaan aan de voor die aftrek geldende strikte voorwaarden.

Het lidmaatschapsrecht van de VvE is een rechtsfiguur, die bestaat naast het eigendom van het appartement. Dit lidmaatschapsrecht wordt daarom fiscaal los van de woning gekwalificeerd. Gevolg daarvan is dat dit recht niet wordt belast in box 1, maar in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). De waarde van het reservefonds moet daardoor als bezitting in box 3 worden verwerkt. Wanneer de VvE schulden is aangegaan, kan deze waarde overigens per saldo ook negatief zijn.

Vrijstelling

Onder andere in het televisieprogramma Radar is er voor gepleit om de waarde van het lidmaatschapsrecht van een VvE vrij te stellen voor box 3. Minister Ollongren (BiZa) ziet dit echter niet zitten. In antwoorden op Kamervragen trekt ze de vergelijking met de eigenaren van woonhuizen. Die moeten hun spaargeld, dat niet is vrijgesteld in box 3, ook aanwenden voor het (groot) onderhoud van hun woning. Het argument dat leden van een VvE hun bijdrage aan het reservefonds niet terug kunnen vorderen van de VvE, acht Ollongren niet doorslaggevend.

 

Andere artikelen