Rekening-courant DGA onder de loep

Gepubliceerd op: 18 december 2015

rekening-courant DGA VWGNijhof

De rekening-courant van de DGA (directeur-grootaandeelhouder) bij diens “eigen” B.V. is door de Belastingdienst uitgeroepen als één van de speerpunten bij de beoordeling van aangiften in 2016. Het buitensporig (renteloos) lenen door de DGA moet volgens de Belastingdienst worden aangepakt. Deze aankondiging is gedaan tijdens de informatiebijeenkomsten die de Belastingdienst jaarlijks aan het eind van het jaar houdt voor adviseurs; de zogeheten intermediairdagen. De Belastingdienst heeft haar computersysteem inmiddels zo ingericht dat alarmbellen afgaan wanneer uit de elektronisch ingediende aangiften inkomsten- en/of vennootschapsbelasting een buitensporig hoge rekening-courant blijkt.

Rekening-courant

Een rekening-courant is een overeenkomst tussen de DGA en de B.V. op grond waarvan doorlopend aan de B.V. te betalen en van de B.V. te ontvangen bedragen worden geboekt en met elkaar worden verrekend. Het saldo van deze boekingen resulteert op elke balansdatum in een vordering op of schuld aan de B.V. Net als alle andere rechtsverhoudingen tussen de DGA en de B.V. is het essentieel om de rekening-courant vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.

Dividend

Naar aanleiding van de alarmbellen zal de Belastingdienst belanghebbende een vragenbrief sturen. Als op grond van de op deze vragen gegeven antwoorden wordt geconcludeerd dat de rekeningcourant inderdaad buitensporig hoog is, kan worden gesteld dat de DGA voor privédoeleinden heeft beschikt over de middelen van de B.V. Die middelen zijn dan aan de DGA uitgekeerd. En uitkeringen uit de winst(reserves) van de B.V. (dividend) worden belast met dividendbelasting (15%) en bij de aandeelhouders die een belang van 5% of meer houdt met inkomstenbelasting. De dividenduitkering wordt dan belast als regulier inkomen uit aanmerkelijk belang, tegen een proportioneel tarief van 25% (de ingehouden dividendbelasting wordt met de inkomstenbelasting verrekend). Als achteraf wordt geconstateerd dat sprake is geweest van te belasten winstuitkeringen kan bovendien het opleggen van boetes aan de orde zijn.

Argumenten

Natuurlijk hoeft de DGA zich, vanzelfsprekend afhankelijk van de concrete omstandigheden in zijn of haar geval, niet zonder slag of stoot neer te leggen bij het voornemen van de Belastingdienst om het buitensporig hoge deel van de rekening-courant te belasten. Waar mogelijk kan het zinvol zijn om al te anticiperen op de door de Belastingdienst aangekondigde actie.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.