Publicatieplicht ANBI: vóór 1 juli

Gepubliceerd op: 10 juni 2016

20160610 ANBI publicatieplicht VWGNijhof

Sinds 2013 moeten ANBI’s hun financiële verantwoording openbaar maken (publicatieplicht ANBI). Dat moet geschieden binnen 6 maanden nadat het boekjaar is afgesloten. Voor het boekjaar 2015 moet de informatie derhalve vóór 1 juli 2016 zijn gepubliceerd. Bij van het kalenderjaar afwijkende boekjaren, geldt uiteraard een andere fatale publicatiedatum.

Sanctie

Als een ANBI haar financiële verantwoording niet, niet tijdig of niet volledig publiceert, kan de Belastingdienst de ANBI-status intrekken. Dat kan zelfs met terugwerkende kracht.
Intrekken van de ANBI-status heeft als gevolg dat de ANBI niet langer is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. En giften en schenkingen die de ANBI doet, zijn bij de ontvanger niet vrijgesteld van erf- en schenkbelasting, tenzij de ontvanger zelfstandig een vrijstelling mag toepassen.
Begunstigers kunnen hun giften aan de ANBI, waarvan de ANBI-status is ingetrokken, niet (meer) aftrekken in de inkomstenbelasting.

Publicatie ANBI

Publicatie moet plaatsvinden via een publiek toegankelijke website. Dat mag uiteraard de website van de ANBI zijn. In het ANBI-register van de Belastingdienst moet worden vermeld op welk webadres de te publiceren gegevens van de ANBI te vinden zijn.

De publicatie moet in elk geval bevatten:

  • naam en contactgegevens;
  • het RSIN;
  • bestuurssamenstelling, namen bestuursleden en beleid beloning bestuurders;
  • doelstelling en beknopt beleidsplan;
  • verslag van de activiteiten;
  • financiële verantwoording.

Zuivere vermogensfondsen mogen volstaan met de publicatie van een beperktere set aan gegevens.

ex-ANBI

Een ANBI die haar status heeft verloren, hoeft uiteraard niet meer te publiceren. Zo lang het vermogen van een dergelijke ex-ANBI op 1 januari € 25.000 of meer bedraagt, moet de ex-ANBI jaarlijks vóór 1 september opgave aan de Belastingdienst doen van de gedane schenkingen en van het verloop van het ANBI-vermogen.

Het niet (of niet tijdig) voldoen aan deze informatieverplichting kan de ex-ANBI op een vergrijpboete van (maximaal) € 20.250 komen te staan.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.